Tylko życie ma przyszłość!

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

W naj­bliż­szy pią­tek, 24 stycz­nia 2020 r., na Cmen­ta­rzu Ba­to­wic­kim w Kra­ko­wie przy ul. Po­wstań­ców bę­dzie spra­wo­wa­na li­tur­gia po­grze­bu dzie­ci mar­two uro­dzo­nych zmar­łych w kra­kow­skich szpi­ta­lach w la­tach 2018–2019. Ce­re­mo­nię roz­pocz­nie Msza Świę­ta ża­łob­na w ka­pli­cy cmen­tar­nej o godz. 9.40, po czym na­stą­pi od­pro­wa­dze­nie zmar­łych dzie­ci do gro­bu. Li­tur­gii bę­dzie prze­wod­ni­czył ks. dr Ja­nusz Ko­ściel­niak, Dusz­pa­sterz Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Za­pra­sza­my do uczestnictwa!

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj