Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

20 lutego, 2024

Po wyborach wraca dyskusja na temat kształtu seksedukacji

Nie­daw­no stwier­dzi­łam, że gdy­bym by­ła na miej­scu le­wi­cy, pierw­szą kwe­stią, któ­rą za­ję­ła­bym się po wy­bo­rach, na pew­no by­ła­by edu­ka­cja sek­su­al­na. Dla­cze­go? By od naj­młod­szych lat, na obo­wiąz­ko­wych lek­cjach w szko­le, pro­mo­wać wła­sną wi­zję świata.

Przeczytaj więcej »

Kodeks Etyki Lekarskiej i Konstytucja RP są pro-life

Le­karz słu­ży ży­ciu i zdro­wiu, co pod­kre­śla Ko­deks Ety­ki Le­kar­skiej. Kon­sty­tu­cja RP rów­nież za­pew­nia każ­de­mu czło­wie­ko­wi praw­ną ochro­nę ży­cia. My dia­gno­zu­je­my i le­czy­my naj­cię­żej cho­re no­wo­rod­ki, wcze­śnia­ki, dzie­ci, któ­re ma­ją wa­dy wro­dzo­ne lub za­ka­że­nia wrodzone.

Przeczytaj więcej »