Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

15 listopada, 2023

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

„Czło­wiek w każ­dej fa­zie ży­cia ma pra­wo być ak­cep­to­wa­ny, a pró­by je­go eli­mi­na­cji ze spo­łecz­no­ści ludz­kiej w pierw­szej fa­zie je­go ży­cia, bu­dzą nasz jed­no­znacz­ny sprze­ciw” – na­pi­sa­ła w swo­im oświad­cze­niu Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Życia.

Przeczytaj więcej »