Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Oświadczenie PFROŻ z okazji Narodowego Dnia Życia

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny

Oświad­cze­nie PFROŻ z oka­zji Na­ro­do­we­go Dnia Ży­cia: „Ku afir­ma­cji i po­sza­no­wa­niu ży­cia ludz­kie­go od je­go po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci!”

 – Za­chę­ca­my wszyst­kich do za­an­ga­żo­wa­nia w bu­do­wa­nie po­staw afir­ma­cji i po­sza­no­wa­nia ży­cia oraz do jed­no­znacz­ne­go sprze­ci­wu wo­bec upo­wszech­nia­nia abor­cji – na­pi­sa­no w oświad­cze­niu Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Ży­cia z oka­zji Na­ro­do­we­go Dnia Życia.

„Z oka­zji Na­ro­do­we­go Dnia Ży­cia ży­czy­my Wszyst­kim, aby­śmy ży­li w kra­ju, w któ­rym mą­dre roz­wią­za­nia spo­łecz­ne i wza­jem­na życz­li­wość po­zwa­la­ją za­rów­no dziec­ku w pre­na­tal­nej fa­zie ży­cia, je­go mat­ce i oj­cu oraz każ­de­mu – tak do­ro­słe­mu, jak i oso­bie star­szej – czuć się waż­nym, po­trzeb­nym, ko­cha­nym i bez­piecz­nym” – czy­ta­my w oświad­cze­niu  „Ku afir­ma­cji i po­sza­no­wa­niu ży­cia ludz­kie­go od je­go po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci!” wy­da­nym przez Pol­ską Fe­de­ra­cję Ru­chów Obro­ny Ży­cia z oka­zji Na­ro­do­we­go Dnia Ży­cia, któ­ry przy­pa­da 24 marca.

Za­rząd PFROŻ, któ­ry pod­pi­sał się pod oświad­cze­niem do­ce­nia zmia­ny do­ty­czą­ce po­sza­no­wa­nia ludz­kie­go ży­cia w je­go pre­na­tal­nej fa­zie i na­zy­wa je „wiel­kim do­rob­kiem wol­nej Rze­czy­po­spo­li­tej”. Pod­kre­śla, że wy­jąt­ko­wy nie­po­kój bu­dzą dzia­ła­nia, zmie­rza­ją­ce do wpro­wa­dze­nia w na­szym kra­ju abor­cji na żą­da­nie wbrew więk­szo­ści spo­łe­czeń­stwa, któ­re jest prze­ciw­ne ta­kim roz­wią­za­niom, z po­gwał­ce­niem kon­sty­tu­cji, gwa­ran­tu­ją­cej każ­de­mu czło­wie­ko­wi pod­sta­wo­we pra­wo do ży­cia oraz ochro­nę zdro­wia pro­kre­acyj­ne­go kobiet.

Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Ży­cia dzia­ła od 1992 r.; zrze­sza kil­ka­dzie­siąt or­ga­ni­za­cji chro­nią­cych ży­cie oraz pro­ro­dzin­nych. W 2012 ro­ku za swo­ją dzia­łal­ność zo­sta­ła na­gro­dzo­na Eu­ro­pej­ską Na­gro­dą Oby­wa­tel­ską Par­la­men­tu Europejskiego.

Po­ni­żej peł­na treść Oświadczenia:

 

„Ku afir­ma­cji i po­sza­no­wa­niu ży­cia ludzkiego 
od je­go po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci!”
 Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Ży­cia z okazji
Na­ro­do­we­go Dnia Ży­cia – 24 mar­ca 2024 r.

Na­ro­do­wy Dzień Ży­cia, przy­pa­da­ją­cy 24 mar­ca, skła­nia do zwró­ce­nia uwa­gi na naj­więk­szą war­tość, ja­ką wszy­scy zo­sta­li­śmy ob­da­rze­ni – na DAR ŻYCIA. Cho­ciaż trak­tu­je­my go ja­ko coś oczy­wi­ste­go, jed­nak ist­nie­je­my dla­te­go, że ktoś te­go chciał. Je­ste­śmy ko­lej­ni w szta­fe­cie po­ko­leń. Fakt, że ISTNIEJEMY war­to i trze­ba do­ce­nić! Na­ro­do­wy Dzień Ży­cia jest ku te­mu zna­ko­mi­tą okazją.

Do­ce­nia­my zmia­ny, któ­re są wiel­kim do­rob­kiem wol­nej Rze­czy­po­spo­li­tej, do­ty­czą­ce po­sza­no­wa­nia ludz­kie­go ży­cia w je­go pre­na­tal­nej fa­zie. Wy­jąt­ko­wy nie­po­kój bu­dzą dzia­ła­nia, zmie­rza­ją­ce do wpro­wa­dze­nia w na­szym kra­ju abor­cji na żą­da­nie wbrew więk­szo­ści spo­łe­czeń­stwa, któ­re jest prze­ciw­ne ta­kim roz­wią­za­niom, z po­gwał­ce­niem na­szej kon­sty­tu­cji, gwa­ran­tu­ją­cej każ­de­mu czło­wie­ko­wi pod­sta­wo­we pra­wo czło­wie­ka do ży­cia oraz ochro­nę zdro­wia pro­kre­acyj­ne­go kobiet.

Za­chę­ca­my wszyst­kich do za­an­ga­żo­wa­nia w bu­do­wa­nie po­staw afir­ma­cji i po­sza­no­wa­nia ży­cia oraz do jed­no­znacz­ne­go sprze­ci­wu wo­bec upo­wszech­nia­nia aborcji!

Z oka­zji Na­ro­do­we­go Dnia Ży­cia ży­czy­my Wszyst­kim, abyśmy ży­li w kra­ju, w którym mą­dre roz­wią­za­nia spo­łecz­ne i wza­jem­na życz­li­wość po­zwa­la­ją za­rów­no dziec­ku w pre­na­tal­nej fa­zie ży­cia, je­go mat­ce i oj­cu oraz każ­de­mu – tak do­ro­słe­mu, jak i oso­bie star­szej – czuć się waż­nym, po­trzeb­nym, ko­cha­nym i bezpiecznym.

  

W imie­niu Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ruchów Obro­ny Życia

 

Ja­kub Bał­tro­sze­wicz, prezes
Ks. To­masz Kan­ce­lar­czyk, wiceprezes
Grze­gorz Nie­nar­to­wicz, wiceprezes
Mag­da­le­na Bar­to­sze­wicz, czło­nek zarządu
Ma­ria Gon­dek, czło­nek zarządu
Ewa Ko­wa­lew­ska, czło­nek zarządu
Ra­fał Szczyp­ta, czło­nek zarządu

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj