Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

22 marca, 2024

Oświadczenie PFROŻ z okazji Narodowego Dnia Życia

Za­chę­ca­my wszyst­kich do za­an­ga­żo­wa­nia w bu­do­wa­nie po­staw afir­ma­cji i po­sza­no­wa­nia ży­cia oraz do jed­no­znacz­ne­go sprze­ci­wu wo­bec upo­wszech­nia­nia abor­cji – na­pi­sa­no w oświad­cze­niu Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Życia.

Przeczytaj więcej »