Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Odrzucono antyrodzinne zmiany w konstytucji Irlandii

Głosowanie. Fot.: https://pl.123rf.com/

W wy­bo­rach na te­re­nie Ir­lan­dii, ogrom­na więk­szość spo­łe­czeń­stwa wy­ra­zi­ła sprze­ciw wo­bec mo­dy­fi­ka­cji kon­sty­tu­cji. Ini­cja­ty­wy pro­po­nu­ją­ce ad­ap­ta­cję sfor­mu­ło­wań, aby uwzględ­nić ro­dzi­ny nie­ba­zu­ją­ce na związ­kach mał­żeń­skich, spo­tka­ły się z dez­apro­ba­tą 67,7% uczest­ni­ków głosowania.

Wszyst­kie ugru­po­wa­nia po­stę­po­we w Ir­lan­dii ocze­ki­wa­ły na ogrom­ny triumf, któ­ry miał zo­stać ob­cho­dzo­ny 8 mar­ca, w Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Ko­biet. W pią­tek na Zie­lo­nej Wy­spie od­by­ło się ogól­no­kra­jo­we re­fe­ren­dum, w któ­rym mia­ła od­być się dys­ku­sja nad zmia­na­mi w ir­landz­kiej kon­sty­tu­cji. Pro­po­zy­cje mia­ły na ce­lu usu­nię­cie wszel­kich od­nie­sień do ma­tek w do­mu, za­stę­pu­jąc je ter­mi­nem „opie­ku­na­mi ro­dzin­ny­mi”, oraz zrów­na­nie mał­żeństw z bar­dziej ogól­nym po­ję­ciem „trwa­łych związków”.

Zgod­nie z obec­nie obo­wią­zu­ją­cym pra­wem w Ir­lan­dii, każ­da zmia­na w kon­sty­tu­cji mu­si być za­twier­dzo­na przez re­fe­ren­dum. W prze­szło­ści te­go ty­pu gło­so­wa­nia mia­ły klu­czo­we zna­cze­nie dla kształ­to­wa­nia pra­wa w kra­ju. Przy­kła­do­wo, w 1995 ro­ku re­fe­ren­dum po­twier­dzi­ło le­ga­li­za­cję roz­wo­dów, w 2015 ro­ku przy­zna­no pa­rom jed­no­pł­cio­wym pra­wa mał­żeń­skie, a w 2018 ro­ku de­cy­zją po­wszech­ne­go gło­so­wa­nia za­le­ga­li­zo­wa­no abor­cję (Ir­lan­dia sta­ła się pierw­szym kra­jem, któ­ry do­ko­nał te­go w ten spo­sób). Pra­wie wszy­scy ob­ser­wa­to­rzy ocze­ki­wa­li kon­ty­nu­acji te­go tren­du, za­kła­da­jąc, że pro­ces zmniej­sza­nia wpły­wu ka­to­li­cy­zmu na ży­cie pu­blicz­ne w Ir­lan­dii bę­dzie na­dal postępować.

We­dług wstęp­nych wy­ni­ków z 24 spo­śród 39 okrę­gów wy­bor­czych, 32,9% po­par­ło po­praw­kę kon­sty­tu­cyj­ną, pod­czas gdy 67,1% by­ło przeciwnych.

Gło­su­ją­cy od­rzu­ci­li rów­nież zmia­nę ar­ty­ku­łu kon­sty­tu­cji do­ty­czą­ce­go wspar­cia pań­stwa dla do­mo­wej pra­cy ko­biet. Pre­mier Leo Va­rad­kar przy­znał, że po­praw­ki zo­sta­ły od­rzu­co­ne przez zde­cy­do­wa­ną więk­szość, za­pew­nia­jąc jed­no­cze­śnie, że wy­ni­ki bę­dą w peł­ni uszanowane.

We­dług Pa­eda­ra To­ibi­na, li­de­ra nie­wiel­kiej kon­ser­wa­tyw­nej par­tii Aon­tu, wy­ni­ki re­fe­ren­dum ozna­cza­ją utra­tę kon­tak­tu po­li­ty­ków z wy­bor­ca­mi. Aon­tu by­ła je­dy­ną par­tią, któ­ra opo­wia­da­ła się za od­rzu­ce­niem po­pra­wek do konstytucji.

Wy­nik re­fe­ren­dum jed­nak­że za­sko­czył wszyst­kich ob­ser­wa­to­rów. Moż­na się te­raz spo­dzie­wać, że w naj­bliż­szym cza­sie zo­sta­ną uru­cho­mio­ne no­we pro­gra­my spo­łecz­ne i kam­pa­nie me­dial­ne, któ­re bę­dą dą­żyć do prze­kształ­ce­nia zbio­ro­wej świa­do­mo­ści Ir­land­czy­ków, aby w przy­szło­ści, po ko­lej­nych la­tach, gło­so­wa­li zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi. Aby te­mu prze­ciw­dzia­łać ko­niecz­ne jest za­pew­nie­nie przej­rzy­sto­ści i uczci­wo­ści pro­ce­su de­mo­kra­tycz­ne­go. Istot­ne jest za­pew­nie­nie do­stę­pu do róż­no­rod­nych źró­deł in­for­ma­cji oraz za­chę­ca­nie do kry­tycz­ne­go my­śle­nia i sa­mo­dziel­ne­go wy­pra­co­wy­wa­nia opi­nii przez oby­wa­te­li. Te­raz to re­fe­ren­dum po­ka­za­ło, że spo­łe­czeń­stwo jest świa­do­me i za­an­ga­żo­wa­ne w de­mo­kra­tycz­ny pro­ces. De­cy­zja, ja­ką pod­ję­li te­raz Ir­land­czy­cy, od­zwier­cie­dla ich zdol­ność do kry­tycz­ne­go my­śle­nia i po­dej­mo­wa­nia świa­do­mych wy­bo­rów. Ma­ni­pu­la­cja nie po­win­na mieć miej­sca w pro­ce­sie de­mo­kra­tycz­nym, dla­te­go waż­ne jest, aby­śmy po­zo­sta­wa­li czuj­ni i kry­tycz­ni wo­bec wszel­kich prób wpły­wa­nia na na­sze po­glą­dy i decyzje.

 

JB
Źró­dło: wPolityce.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj