Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

19 marca, 2024

Odrzucono antyrodzinne zmiany w konstytucji Irlandii

W wy­bo­rach na te­re­nie Ir­lan­dii, ogrom­na więk­szość spo­łe­czeń­stwa wy­ra­zi­ła sprze­ciw wo­bec mo­dy­fi­ka­cji kon­sty­tu­cji. Ini­cja­ty­wy pro­po­nu­ją­ce ad­ap­ta­cję sfor­mu­ło­wań, aby uwzględ­nić ro­dzi­ny nie­ba­zu­ją­ce na związ­kach mał­żeń­skich, spo­tka­ły się z dez­apro­ba­tą 67,7% uczest­ni­ków głosowania.

Przeczytaj więcej »

Szokująca wypowiedź poseł Żukowskiej

Po­seł An­na Ma­ria Żu­kow­ska z Le­wi­cy wy­po­wia­da się uży­wa­jąc skan­da­licz­nych i nie­praw­dzi­wych ar­gu­men­tów, co nie tyl­ko pod­wa­ża na­uko­we fak­ty, ale tak­że god­ność ży­cia ludzkiego.

Przeczytaj więcej »

Farmaceuci apelują do Prezydenta w sprawie pigułki „dzień po”

List otwar­ty SFKP do Pre­zy­den­ta RP w spra­wie no­we­li­za­cji usta­wy pra­wo far­ma­ceu­tycz­ne, umoż­li­wia­ją­cej za­kup ta­blet­ki „dzień po” bez re­cep­ty. No­we­li­za­cja tej usta­wy do­pro­wa­dzi do nie­ogra­ni­czo­ne­go, ani kon­tro­lą le­kar­ską ani ro­dzi­ciel­ską, do­stę­pu do ta­blet­ki „dzień po” za­wie­ra­ją­cej octan uliprystalu.

Przeczytaj więcej »