Tylko życie ma przyszłość!

Noworodek w Oknie Życia

W Wiel­ką So­bo­tę, 11 kwiet­nia 2020 r., o godz. 4.50 u sióstr kar­me­li­ta­nek w So­snow­cu uru­cho­mił się alarm. Nie ozna­czał on jed­nak za­gro­że­nia po­ża­ro­we­go. Oznaj­mił, że w znaj­du­ją­cym się u sióstr Oknie Ży­cia, któ­re pro­wa­dzi Ca­ri­tas Die­ce­zji So­sno­wiec­kiej, po­ja­wił się no­wo­ro­dek – ma­leń­ka dziew­czyn­ka. Sio­stry zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi we­zwa­ły po­go­to­wie, któ­re za­ję­ło się dzieckiem.

Okna Ży­cia to miej­sca, któ­rych w Pol­sce jest kil­ka­dzie­siąt. Po­zwa­la­ją one ma­mom nie­mo­gą­cym wy­cho­wy­wać dzie­ci, np. z po­wo­du trud­nej sy­tu­acji ro­dzin­nej czy bie­dy, w bez­piecz­ny i, co waż­ne, ano­ni­mo­wy spo­sób od­dać je pod opie­kę osób, któ­re o nie za­dba­ją. Każ­do­ra­zo­wo po zna­le­zie­niu dziec­ka w Oknie Ży­cia, ota­cza­ne jest ono na­tych­mia­sto­wo opie­ką me­dycz­ną, a na­stęp­nie o je­go dal­szy los trosz­czą się sąd ro­dzin­ny i ośro­dek ad­op­cyj­ny we­dług sto­sow­nych prze­pi­sów prawnych.

W Oknach Ży­cia zo­sta­ło ura­to­wa­nych oko­ło stu no­wo­rod­ków przed po­rzu­ce­niem ich przez ro­dzi­ców na pew­ną śmierć w ciem­nych za­uł­kach lub na śmiet­ni­kach. Od­waż­ne ma­my, któ­re de­cy­du­ją się uro­dzić dzie­ci, po­mi­mo wie­lu prze­ciw­no­ści pię­trzą­cych się w ich ży­ciach, ma­ją dzię­ki Oknom Ży­cia moż­li­wość za­pew­nie­nia swo­im dzie­ciom bez­piecz­nych do­mów i za­trosz­cze­nia się o ich przy­szłość, któ­rej sa­me nie są w sta­nie im zapewnić.

To wspa­nia­ła ini­cja­ty­wa, któ­ra po­ma­ga za­gwa­ran­to­wać każ­de­mu pol­skie­mu oby­wa­te­lo­wi pra­wo do ży­cia za­pi­sa­ne w ar­ty­ku­le 38. Kon­sty­tu­cji, któ­ry sta­no­wi, że „Rzecz­po­spo­li­ta Pol­ska za­pew­nia każ­de­mu czło­wie­ko­wi praw­ną ochro­nę ży­cia”. Okna Ży­cia wy­cho­dzą nie tyl­ko na­prze­ciw prze­pi­som praw­nym, ale tak­że czę­sto ogrom­nej bez­rad­no­ści ma­tek, któ­re nie wi­dzą wyj­ścia z dra­ma­tycz­nych sy­tu­acji, w któ­rych się znaj­du­ją, a któ­re ko­cha­ją swo­je dzie­ci i chcą dla nich do­bre­go ży­cia. Przy­po­mi­na­ją rów­nież, że ży­cie ludz­kie za­czy­na się w mo­men­cie po­czę­cia i re­ali­zu­ją ra­ty­fi­ko­wa­ną przez Pol­skę w 1991 r. Kon­wen­cję o pra­wach dziec­ka, któ­ra jed­no­znacz­nie pre­cy­zu­je, że „dziec­ko (…) wy­ma­ga szcze­gól­nej opie­ki i tro­ski, w tym wła­ści­wej ochro­ny praw­nej, za­rów­no przed, jak i po urodzeniu”.

Miej­sca te są przy­stan­kiem dla po­zo­sta­wio­nych w nich no­wo­rod­ków na dro­dze do zna­le­zie­nia im szczę­śli­we­go do­mu, a dla ma­tek gwa­ran­cją te­go, cze­go pra­gną one dla swo­ich dzie­ci – cie­pła, mi­ło­ści i bezpieczeństwa.

Li­sta Okien Ży­cia wraz z ich ad­re­sa­mi znaj­du­je się na stro­nie Ca­ri­ta­su.

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj