fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Noworodek w Oknie Życia

W Wielką Sobotę, 11 kwietnia 2020 r., o godz. 4.50 u sióstr kar­me­li­tanek w Sosnowcu uru­chomił się alarm. Nie oznaczał on jednak zagro­żenia poża­rowego. Oznajmił, że w znaj­du­jącym się u sióstr Oknie Życia, które pro­wadzi Caritas Die­cezji Sosno­wieckiej, pojawił się nowo­rodek – maleńka dziew­czynka. Siostry zgodnie z pro­ce­durami wezwały pogo­towie, które zajęło się dzieckiem.

Okna Życia to miejsca, których w Polsce jest kil­ka­dziesiąt. Pozwalają one mamom nie­mo­gącym wycho­wywać dzieci, np. z powodu trudnej sytuacji rodzinnej czy biedy, w bez­pieczny i, co ważne, ano­nimowy sposób oddać je pod opiekę osób, które o nie zadbają. Każ­do­razowo po zna­le­zieniu dziecka w Oknie Życia, ota­czane jest ono natych­mia­stowo opieką medyczną, a następnie o jego dalszy los troszczą się sąd rodzinny i ośrodek adop­cyjny według sto­sownych prze­pisów prawnych.

W Oknach Życia zostało ura­to­wanych około stu nowo­rodków przed porzu­ceniem ich przez rodziców na pewną śmierć w ciemnych zaułkach lub na śmiet­nikach. Odważne mamy, które decydują się urodzić dzieci, pomimo wielu prze­ciw­ności pię­trzących się w ich życiach, mają dzięki Oknom Życia moż­liwość zapew­nienia swoim dzieciom bez­piecznych domów i zatrosz­czenia się o ich przy­szłość, której same nie są w stanie im zapewnić.

To wspa­niała ini­cjatywa, która pomaga zagwa­ran­tować każdemu pol­skiemu oby­wa­telowi prawo do życia zapisane w artykule 38. Kon­sty­tucji, który stanowi, że „Rzecz­po­spolita Polska zapewnia każdemu czło­wiekowi prawną ochronę życia”. Okna Życia wychodzą nie tylko naprzeciw prze­pisom prawnym, ale także często ogromnej bez­rad­ności matek, które nie widzą wyjścia z dra­ma­tycznych sytuacji, w których się znajdują, a które kochają swoje dzieci i chcą dla nich dobrego życia. Przy­po­minają również, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia i realizują raty­fi­kowaną przez Polskę w 1991 r. Kon­wencję o prawach dziecka, która jed­no­znacznie pre­cyzuje, że „dziecko (…) wymaga szcze­gólnej opieki i troski, w tym wła­ściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Miejsca te są przy­stankiem dla pozo­sta­wionych w nich nowo­rodków na drodze do zna­le­zienia im szczę­śliwego domu, a dla matek gwa­rancją tego, czego pragną one dla swoich dzieci – ciepła, miłości i bezpieczeństwa.

Lista Okien Życia wraz z ich adresami znajduje się na stronie Caritasu.

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj