Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

18 marca, 2019

Zapraszamy na konferencję „Oswoić tabu niepełnosprawności. Od diagnozy prenatalnej do dorosłości”

Czy to praw­da, że bar­dziej bo­imy się cho­ro­by Al­zhe­ime­ra niż utra­ty no­gi? Od cze­go za­le­ży ja­kość ży­cia osób, o któ­rych mó­wi­my, że są „nie­peł­no­spraw­ne”? Jak się po­go­dzić z nie­po­myśl­ną dia­gno­zą pre­na­tal­ną dla swo­je­go dziec­ka i jak roz­ma­wiać z mło­dzie­żą, by za­chę­cać ją do bez­in­te­re­sow­nej po­mo­cy tym, któ­rzy po­trze­bu­ją pomocy?

Przeczytaj więcej »