Tylko życie ma przyszłość!

Narodowa tragedia Anglii i Walii

W 2019 ro­ku w An­glii i Wa­lii od­no­to­wa­no re­kor­do­wo nie­chlub­ną licz­bę do­ko­na­nych abor­cji. Jest to naj­wię­cej uśmier­ceń dzie­ci od 1967 r., czy­li od kie­dy abor­cja zo­sta­ła za­le­ga­li­zo­wa­na prawnie.

W ubie­głym ro­ku w An­glii i Wa­lii prze­pro­wa­dzo­no oko­ło 210 tys abor­cji. W po­rów­na­niu do ro­ku 2018 ta licz­ba wzro­sła o pra­wie 4,5 tys. We­dług De­par­ta­men­tu Zdro­wia i Opie­ki Spo­łecz­nej wzrost licz­by abor­cji do­ty­czył wszyst­kich grup wie­ko­wych tj. dla osób po 25 ro­ku ży­cia, a naj­więk­szy od­no­to­wa­no wśród ko­biet w wie­ku od 30 do 34 lat. Jest to naj­więk­szy wzrost licz­by abor­cji od po­nad 50 lat w An­glii i Walii.

We­dług sta­ty­styk w 2019 ro­ku aż 40 proc. ko­biet, któ­re pod­da­ły się abor­cji już wcze­śniej do­pu­ści­ły się te­go czy­nu. Po­nad­to zo­sta­ło prze­pro­wa­dzo­ne po­nad 52 tys. abor­cji w do­mach, co sta­no­wi 36 proc. wszyst­kich za­bie­gów. Po­nad 3 tys. abor­cji prze­pro­wa­dzo­no ze wzglę­du na po­dej­rze­nie nie­peł­no­spraw­no­ści dziecka.

Jak in­for­mu­ją bry­tyj­scy obroń­cy ży­cia, te da­ne są wy­jąt­ko­wo nie­po­ko­ją­ce i na­zy­wa­ją to „na­ro­do­wą tra­ge­dią”. Przy­zna­ją, że do wzro­stu licz­by abor­cji przy­czy­ni­ły się nie­daw­ne zmia­ny w pra­wie do­ty­czą­ce uła­twień w do­stę­pie do ta­ble­tek wcze­sno­po­ron­nych: „Ta prze­ra­ża­ją­ca licz­ba po­ka­zu­je nam, że abor­cja sta­je się dla współ­cze­sne­go czło­wie­ka czymś nor­mal­nym. Ta­kie efek­ty da­je ła­twy do­stęp do ta­ble­tek abor­cyj­nych i pro­pa­gan­da mó­wią­ca, że usu­nię­cie cią­ży jest pro­ste i bez­piecz­ne”– po­wie­dzia­ła An­to­nia Tul­ly, szef To­wa­rzy­stwa Ochro­ny Dzie­ci Nienarodzonych.

Kwe­stię abor­cji w Wiel­kiej Bry­ta­nii re­gu­lu­je Usta­wa Abor­cyj­na z ro­ku 1967 r. Zgod­nie z nią ko­bie­ta mo­że do­ko­nać abor­cji do 24 ty­go­dnia cią­ży. O ko­niecz­no­ści za­bi­cia dziec­ka, de­cy­du­je dwóch le­ka­rzy. Kry­te­ria da­ją le­ka­rzom ogrom­ną ela­stycz­ność, co w prak­ty­ce ozna­cza wy­da­nie ta­kie­go skie­ro­wa­nia wła­ści­wie na ży­cze­nie kobiety.

Przy­po­mi­na­my, że ży­cie ludz­kie za­czy­na się od mo­men­tu po­czę­cia, więc każ­da in­ge­ren­cja po­wo­du­ją­ca śmierć za­rod­ka czło­wie­ka jest na­gan­na. Na­ukow­cy ja­sno po­twier­dza­ją, że czło­wie­kiem sta­je­my się w chwi­li po­czę­cia. Nie po po­ro­dzie, ale pod­czas za­płod­nie­nia. W związ­ku z tym dziec­ku nie­na­ro­dzo­ne­mu, na­le­ży się ta­ka sa­ma ochro­na jak oso­bie pełnoletniej.

 

JB

Źró­dło: vaticannews.va

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj