fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Narodowa tragedia Anglii i Walii

W 2019 roku w Anglii i Walii odno­towano rekordowo nie­chlubną liczbę doko­nanych aborcji. Jest to naj­więcej uśmierceń dzieci od 1967 r., czyli od kiedy aborcja została zale­ga­li­zowana prawnie.

W ubiegłym roku w Anglii i Walii prze­pro­wa­dzono około 210 tys aborcji. W porów­naniu do roku 2018 ta liczba wzrosła o prawie 4,5 tys. Według Depar­ta­mentu Zdrowia i Opieki Spo­łecznej wzrost liczby aborcji dotyczył wszystkich grup wie­kowych tj. dla osób po 25 roku życia, a naj­większy odno­towano wśród kobiet w wieku od 30 do 34 lat. Jest to naj­większy wzrost liczby aborcji od ponad 50 lat w Anglii i Walii.

Według sta­tystyk w 2019 roku aż 40 proc. kobiet, które poddały się aborcji już wcze­śniej dopu­ściły się tego czynu. Ponadto zostało prze­pro­wa­dzone ponad 52 tys. aborcji w domach, co stanowi 36 proc. wszystkich zabiegów. Ponad 3 tys. aborcji prze­pro­wa­dzono ze względu na podej­rzenie nie­peł­no­spraw­ności dziecka.

Jak informują bry­tyjscy obrońcy życia, te dane są wyjątkowo nie­po­kojące i nazywają to „narodową tra­gedią”. Przy­znają, że do wzrostu liczby aborcji przy­czyniły się nie­dawne zmiany w prawie doty­czące uła­twień w dostępie do tabletek wcze­sno­po­ronnych: „Ta prze­ra­żająca liczba pokazuje nam, że aborcja staje się dla współ­cze­snego czło­wieka czymś nor­malnym. Takie efekty daje łatwy dostęp do tabletek abor­cyjnych i pro­pa­ganda mówiąca, że usu­nięcie ciąży jest proste i bez­pieczne”– powie­działa Antonia Tully, szef Towa­rzystwa Ochrony Dzieci Nienarodzonych.

Kwestię aborcji w Wielkiej Bry­tanii reguluje Ustawa Abor­cyjna z roku 1967 r. Zgodnie z nią kobieta może dokonać aborcji do 24 tygodnia ciąży. O koniecz­ności zabicia dziecka, decyduje dwóch lekarzy. Kry­teria dają lekarzom ogromną ela­styczność, co w praktyce oznacza wydanie takiego skie­ro­wania wła­ściwie na życzenie kobiety.

Przy­po­minamy, że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia, więc każda inge­rencja powo­dująca śmierć zarodka czło­wieka jest naganna. Naukowcy jasno potwier­dzają, że czło­wiekiem stajemy się w chwili poczęcia. Nie po porodzie, ale podczas zapłod­nienia. W związku z tym dziecku nie­na­ro­dzonemu, należy się taka sama ochrona jak osobie pełnoletniej.

 

JB

Źródło: vaticannews.va

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj