Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Modlitwa w intencji poszanowania ludzkiego życia „Akcja 21:20”

Modlitwa w intencji poszanowania ludzkiego życia „Akcja 21:20”

Za­rząd Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Ży­cia po­in­for­mo­wał o włą­cze­niu się w mo­dli­twę „Ak­cja 21:20”. No­wen­na w in­ten­cji oj­czy­zny, zgo­dy na­ro­do­wej i po­sza­no­wa­nia ży­cia ludz­kie­go roz­pocz­nie się 16 mar­ca a za­koń­czy 24 mar­ca w Na­ro­do­wy Dzień Życia.

No­wo wy­bra­ny za­rząd Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Ży­cia spo­tkał się w śro­dę wie­czo­rem po raz pierw­szy od wy­bo­rów 2 mar­ca. W cza­sie spo­tka­nia ukon­sty­tu­owa­ło się pre­zy­dium za­rzą­du – Fe­de­ra­cją obok pre­ze­sa Ja­ku­ba Bał­tro­sze­wi­cza bę­dą kie­ro­wa­li ks. To­masz Kan­ce­lar­czyk z Fun­da­cji Ma­łych Stó­pek oraz Grze­gorz Nie­nar­to­wicz z Fun­da­cji dla Ży­cia i Ro­dzi­ny im. Ja­na Paw­ła II w Częstochowie.

Za­rząd PFROŻ po­pro­sił o włą­cze­nie się or­ga­ni­za­cji zrze­szo­nych w Fe­de­ra­cji w ini­cja­ty­wę mo­dli­tew­ną „Ak­cja 21:20” przy­go­to­wa­ną przez Kon­fe­ren­cję Epi­sko­pa­tu Pol­ski. No­wen­na w in­ten­cji oj­czy­zny, zgo­dy na­ro­do­wej i po­sza­no­wa­nia ży­cia ludz­kie­go roz­pocz­nie się 16 mar­ca a za­koń­czy 24 mar­ca w Na­ro­do­wy Dzień Życia.

W tym kon­tek­ście obroń­cy ży­cia przy­po­mi­na­ją sło­wa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium Vi­tae z 1995 r.: „pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat. W ra­mach spe­cjal­nych ini­cja­tyw oraz w co­dzien­nej mo­dli­twie niech każ­da chrze­ści­jań­ska wspól­no­ta, każ­dy ruch i sto­wa­rzy­sze­nie, każ­da ro­dzi­na i każ­dy wie­rzą­cy za­no­szą żar­li­we bła­ga­nie do Bo­ga, Stwór­cy i Mi­ło­śni­ka ży­cia” (p. 100).

Układ no­wen­ny jest bar­dzo pro­sty. Wy­star­czy od­czy­tać in­ten­cję na da­ny dzień i od­mó­wić „Oj­cze nasz”, „Zdro­waś Ma­ry­jo” oraz mo­dli­twę w in­ten­cji oj­czy­zny, np. au­tor­stwa ks. Pio­tra Skar­gi. Epi­sko­pat za­chę­ca, by ro­bić to w łącz­no­ści z sank­tu­arium na Ja­snej Gó­rze bez­po­śred­nio po Ape­lu Ja­sno­gór­skim o godz. 21.20, w ko­ścio­łach, ka­pli­cach, pa­ra­fiach i wspól­no­tach dusz­pa­ster­skich. Ale w mo­dli­twę moż­na włą­czać się też in­dy­wi­du­al­nie. Pa­tro­na­mi no­wen­ny są św. An­drzej Bo­bo­la i bł. ks. Je­rzy Popiełuszko.

Obok in­ten­cji ogól­nej, każ­de­mu dniu no­wen­ny to­wa­rzy­szyć bę­dą in­ten­cje szcze­gó­ło­we. Pierw­sze­go dnia no­wen­ny (16 mar­ca), jej uczest­ni­cy bę­dą pro­sić Bo­ga o „od­no­wie­nie wia­ry każ­de­go z nas, aby pro­wa­dzi­ła ona do umoc­nie­nia du­cha nas i na­szych ro­da­ków”. W na­stęp­nych dniach mo­dli­twie bę­dą to­wa­rzy­szyć ko­lej­no in­ten­cje: „O po­jed­na­nie na­ro­do­we, mą­drość dla rzą­dzą­cych i so­li­dar­ność spo­łecz­ną” (17 mar­ca); „O za­cho­wa­nie po­ko­ju i bez­piecz­ną przy­szłość dla Pol­ski” (18 mar­ca); „O od­czy­ta­nie praw­dzi­wej ro­li męż­czy­zny i ko­bie­ty w mał­żeń­stwie oraz o trwa­łość ro­dzin” (19 mar­ca), „O si­łę i od­wa­gę dla mło­dych w od­kry­wa­niu wia­ry i ży­cio­we­go po­wo­ła­nia” (20 mar­ca); „O świa­tło Du­cha Świę­te­go dla Po­la­ków, by­śmy kie­ro­wa­li się za­wsze do­brem Oj­czy­zny” (21 mar­ca); „O praw­dę i od­po­wie­dzial­ność za sło­wo w prze­strze­ni me­dial­nej, tak­że w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych” (22 mar­ca); „O sza­cu­nek i ję­zyk dia­lo­gu w prze­strze­ni pu­blicz­nej” (23 mar­ca). W ostat­nim dniu no­wen­ny, 24 mar­ca, przy­pa­da­ją­cym w Na­ro­do­wy Dzień Ży­cia, a za­ra­zem przed przy­pa­da­ją­cym 25 mar­ca Dniem Świę­to­ści Ży­cia, in­ten­cją mo­dli­tew­ną bę­dzie peł­na ochro­na praw­na ży­cia dzie­ci nienarodzonych.

Wszel­kie in­for­ma­cje do­ty­czą­ce no­wen­ny znaj­du­ją się na stro­nie: nowenna2120.pl.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj