Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Media o nas – Apel do Pani Minister Zdrowia Katarzyny Sójki

Dziecko w dłoniach. Fot.: sqback/pl.123rf.com

Od kil­ku mie­się­cy przy Mi­ni­strze Zdro­wia dzia­ła ze­spół eks­per­tów ds. opra­co­wa­nia wy­tycz­nych dla pod­mio­tów lecz­ni­czych w za­kre­sie pro­ce­dur zwią­za­nych z prze­ry­wa­niem cią­ży. 20 paź­dzier­ni­ka 2023 r. Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wy­sto­so­wa­ło do Mi­ni­ster Zdro­wia Ka­ta­rzy­ny Sój­ki apel o nie­do­ko­ny­wa­nie sprzecz­nej z Kon­sty­tu­cją Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej in­ter­pre­ta­cji art. 4a ust. 1 pkt 1 Usta­wy z dnia 7 stycz­nia 1993 r. o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży. Apel Sto­wa­rzy­sze­nia był sze­ro­ko ko­men­to­wa­ny w mediach:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj