Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

10 listopada, 2023

Media o nas – Apel do Pani Minister Zdrowia Katarzyny Sójki

Od kil­ku mie­się­cy przy Mi­ni­strze Zdro­wia dzia­ła ze­spół eks­per­tów ds. opra­co­wa­nia wy­tycz­nych dla pod­mio­tów lecz­ni­czych w za­kre­sie pro­ce­dur zwią­za­nych z prze­ry­wa­niem cią­ży. 20 paź­dzier­ni­ka 2023 r. Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wy­sto­so­wa­ło apel do Mi­ni­ster Zdro­wia Ka­ta­rzy­ny Sójki.

Przeczytaj więcej »

Prawo aborcyjne w konstytucji Francji?

Pre­zy­dent Fran­cji, Em­ma­nu­el Ma­cron, ogło­sił swo­ją de­cy­zję o roz­po­czę­ciu pro­ce­du­ry wpi­sa­nia pra­wa abor­cyj­ne­go do kon­sty­tu­cji kra­ju. Ta ini­cja­ty­wa jest re­ali­za­cją obiet­ni­cy, któ­rą pre­zy­dent zło­żył 8 mar­ca z oka­zji Dnia Kobiet.

Przeczytaj więcej »