Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

18 maja, 2020

Fundusz ochrony macierzyństwa

„Fun­dusz ochro­ny ma­cie­rzyń­stwa” za­pew­nia po­moc fi­nan­so­wą ko­bie­tom w cią­ży, znaj­du­ją­cym się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i ro­dzin­nej. W ra­mach Fun­du­szu ko­bie­ta otrzy­mu­je co­mie­sięcz­ne wspar­cie w wy­so­ko­ści 500 zł.

Przeczytaj więcej »