fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

List poparcia dla Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak

Kraków, 22 lutego 2019 r.

Sza­nowna Pani
Anna Zalewska
Minister Edu­kacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00–918 Warszawa

List poparcia dla Mało­pol­skiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak

Pra­gniemy wyrazić nasze poparcie i głę­bokie uznanie wobec działań Pani Barbary Nowak, peł­niącej funkcję Mało­pol­skiego Kuratora Oświaty. W ocenie wielu śro­dowisk i orga­ni­zacji, których troską jest har­mo­nijny rozwój dzieci i mło­dzieży, dzia­łalność Pani Barbary Nowak jest ukie­run­kowana na cało­ściową ochronę dzieci i mło­dzieży w szkołach przed ide­olo­giczną indok­try­nacją pro­wa­dzoną przez orga­ni­zacje LGBT.

Akty­wiści tychże orga­ni­zacji roszczą sobie prawo do wcho­dzenia do szkół pod pozorem pro­wa­dzenia zajęć o tole­rancji i prze­ciw­dzia­łaniu dys­kry­mi­nacji. W rze­czy­wi­stości jednak oswajają uczniów z homo­sek­su­alizmem i przed­sta­wiają wszelkie formy kon­taktów sek­su­alnych jako tak samo dobre i możliwe do podej­mo­wania. Mało­polski Kurator Oświaty, zdając sobie sprawę ze stra­tegii mani­pu­la­cyjnych śro­dowisk LGBT, wykazuje się roz­trop­nością i odwagą, prze­ciw­sta­wiając się wywie­raniu przez nie wpływu na treści pro­gramów edu­ka­cyjnych. Mając na względzie przede wszystkim dobro powie­rzonych jej dzieci, Pani Kurator pre­zentuje nie swoje oso­biste poglądy, co zarzucają jej opo­nenci, lecz staje po stronie rze­telnych badań naukowych.

Należy w tym miejscu szcze­gólnie pod­kreślić, że Kon­sty­tucja Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej w art. 48. gwa­rantuje, że to „Rodzice mają prawo do wycho­wania dzieci zgodnie z wła­snymi prze­ko­na­niami. Wycho­wanie to powinno uwzględniać stopień doj­rza­łości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.

Uza­sad­nienie naszego sta­no­wiska w załączniku.

Z powa­żaniem,

Woj­ciech Zięba
prezes zarządu Pol­skiego Stowarzyszenia

Obrońców Życia Człowieka

Do wia­do­mości:

 1. Premier Rze­czy­po­spo­litej Polskiej
 2. Rzecznik Praw Dziecka
 3. Wojewoda Mało­polski
 4. Mar­szałek Woje­wództwa Małopolskiego
 5. Depar­tament Edu­kacji i Kształ­cenia Usta­wicznego Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Krakowie
 6. Mało­polski Kurator Oświaty
 7. Wydział Edu­kacji Urzędu Miasta Krakowa
 8. Związek Nauczy­cielstwa Polskiego
 9. Abp Marek Jędra­szewski, Metro­polita Krakowski
 10. Wydział Kate­che­tyczny Archi­die­cezji Krakowskiej
 11. Komisja Wycho­wania Kato­lic­kiego Kon­fe­rencji Epi­skopatu Polski
 12. Prezes Prawa i Spra­wie­dli­wości Jarosław Kaczyński
 13. Prezes Soli­darnej Polski Zbi­gniew Ziobro
 14. Prezes Poro­zu­mienia Jarosław Gowin

Uza­sad­nienie sta­no­wiska Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka z 22 lutego 2019 r.

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka, które od 20 lat pro­wadzi dzia­łalność edu­ka­cyjną w obszarze miłości, odpo­wie­dzial­ności i god­ności czło­wieka, spo­pu­la­ry­zowało w prze­strzeni publicznej wyniki badań nad sku­tecz­nością i następ­stwami trzech pro­gramów edu­kacji sek­su­alnej (modele A, B, C), które zostały opisane przez Ame­ry­kańską Aka­demię Pediatrii. Polski model edu­kacji sek­su­alnej, reali­zowany w ramach przed­miotu „wycho­wanie do życia w rodzinie” to model A (abs­ti­nence edu­cation). Edu­kacja sek­sualna typu A zachęca mło­dzież do nie­podej­mo­wania współ­życia poza­mał­żeń­skiego oraz do wier­ności jednemu part­nerowi przez całe życie. Badania naukowe pokazują, że nasto­latki, którym pro­ponuje się taką drogę, rza­dziej decydują się na przed­wczesną ini­cjację sek­sualną, rza­dziej zachodzą w nie­pla­nowaną ciążę, rza­dziej decydują się na aborcję, rza­dziej zapadają na choroby prze­no­szone drogą płciową (w tym AIDS) – por. załą­czone badania.

Edu­kacja sek­sualna typu B (bio­lo­gical) oraz C (com­pre­hensive) to wycho­wanie do swobody, a raczej per­mi­sy­wizmu sek­su­alnego i zachęta do eks­pe­ry­men­to­wania z własną płcią. Tym­czasem badania udo­wad­niają, że otwarcie na tego typu eks­pe­ry­menty w wieku nasto­letnim jest skrajnie nie­bez­pieczne. W Stanach Zjed­no­czonych 15-letnie dzieci mogą bez wiedzy i zgody rodziców zmienić płeć, pod­dając się ope­racji. Ofi­cjalne sta­ty­styki rządowe mówią, że 40 proc. prze­orien­to­wanych nasto­latków podejmuje próby samo­bójcze. (nie­ofi­cjalne sta­ty­styki orga­ni­zacji pomo­cowych mówią nawet o 70 proc.) To świadczy o tym, że decyzja o tzw. coming outcie i zmianie płci nie roz­wiązała, ale pogłębiła ich kryzys rozwojowy.

W ostatnich dniach szeroko dys­ku­towana jest War­szawska Dekla­racja LGBT+, pod­pisana przez pre­zy­denta m. st. War­szawy Prana Rafała Trza­skow­skiego. Kry­tyczny głos w tej sprawie wyraziła także Pani Barbara Nowak. Słusznie, gdyż owa Dekla­racja odwołuje się do raportu Świa­towej Orga­ni­zacji Zdrowia (WHO) pt. „Stan­dardy edu­kacji sek­su­alnej w Europie. Pod­stawowe zale­cenia dla decy­dentów oraz spe­cja­listów zaj­mu­jących się edu­kacją sek­sualną”. W drugiej części raportu (ss. 33–51) zaty­tu­ło­wanej „Matryca edu­kacji sek­su­alnej” znajduje się obszerna tabela, a w niej infor­macje i umie­jęt­ności, jakie powinny zdobyć dzieci w okre­ślonym wieku oraz postawy, jakie mają przyjąć. Według raportu WHO, którego zało­żenia pochwalają orga­ni­zacje LGBT a także Pan Pre­zydent Trza­skowski, do 4 r.ż. należy nauczyć dzieci mastur­bacji, aby mogły czerpać „radość i przy­jemność z doty­kania wła­snego ciała” oraz „roz­mawiać o przy­jemnych i nie­przy­jemnych odczu­ciach doty­czących wła­snego ciała”. Dziecko w 6 lat ma mieć wiedzę o cho­robach prze­no­szonych drogą płciową, anty­kon­cepcji, roz­wodach i związkach part­ner­skich. 9 lat to wiek na rozmowy o ini­cjacji sek­su­alnej. Mło­dzież w wieku 12–15 lat ma się dowie­dzieć, że można odtworzyć utraconą błonę dzie­wiczą, a pięt­na­sto­latek ma potrafić dokonać coming outu – ujaw­nienia wobec innych uczuć homo­sek­su­alnych lub bisek­su­alnych. Ma także prawo do nie­ogra­ni­czonej wiedzy na temat aborcji.

Stan­dardy WHO doty­czące edu­kacji sek­su­alnej służą reali­zacji stra­tegii ame­ry­kań­skiego gene­aloga Mar­shalla Kirka (1957–2005), który w swojej książce Po balu. Jak w latach 90. Ameryka pokona swój strach i nie­nawiść wobec gejów (1989) zawarł stra­tegię dzia­łaczy LGBT, obli­czoną na odrzu­cenie hete­ro­nor­ma­tywnego obrazu świata. Stra­tegia ta jest kon­se­kwentnie reali­zowana przez śro­do­wiska LGBT na całym świecie, także w Polsce. „Byłoby naj­lepiej, gdyby zwykli ludzie zauważali różnicę w pre­fe­ren­cjach sek­su­alnych w ten sam sposób, w jaki zauważają fakt, że można mieć różne ulu­bione smaki lodów albo dys­cy­pliny sportu. Ona lubi tru­skawkowe, ja wolę wani­liowe, on inte­resuje się base­ballem, ja piłką nożną. Nie ma pro­blemu” – pisze Kirk i wymienia kilka kroków wspo­mnianej stra­tegii. To znie­czu­lanie opinii publicznej, potem zobo­jęt­nienie, by temat homo­sek­su­alizmu przestał być eks­cy­tujący, następnie „wyko­rzy­stanie filmu i tele­wizji, ata­ko­wanie Kościołów”. Dalsze dzia­łania zakładają wykre­owanie homo­sek­su­alisty na „moralnie nie­winną ofiarę, a nie agre­sywnego rywala” i pro­mo­wanie praw homo­sek­su­alistów jako praw czło­wieka. Ostatni punkt to „mie­szanie z błotem” opo­nentów. Nie mamy wąt­pli­wości, że właśnie ten krok jest teraz reali­zowany na polskim podwórku.

Postawa Mało­pol­skiego Kuratora Oświaty znajduje sze­rokie poparcie wśród rodziców i orga­ni­zacji oby­wa­tel­skich, w tym Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka.

Załaczniki:

 1. W pol­skiej oświacie dobre wycho­wanie seksualne
 2. „Tęczowa” szkoła
 3. Edu­kacja sek­sualna a ryzy­kowne zacho­wania sek­sualne nastolatków
 4. Edu­kacja czy deprawacja?

Do pobrania:  List poparcia dla Mało­pol­skiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj