Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

List poparcia dla Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak

Kra­ków, 22 lu­te­go 2019 r.

Sza­now­na Pani
An­na Zalewska
Mi­ni­ster Edu­ka­cji Narodowej
al. J. Ch. Szu­cha 25
00–918 Warszawa

List po­par­cia dla Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty Pa­ni Bar­ba­ry Nowak

Pra­gnie­my wy­ra­zić na­sze po­par­cie i głę­bo­kie uzna­nie wo­bec dzia­łań Pa­ni Bar­ba­ry No­wak, peł­nią­cej funk­cję Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty. W oce­nie wie­lu śro­do­wisk i or­ga­ni­za­cji, któ­rych tro­ską jest har­mo­nij­ny roz­wój dzie­ci i mło­dzie­ży, dzia­łal­ność Pa­ni Bar­ba­ry No­wak jest ukie­run­ko­wa­na na ca­ło­ścio­wą ochro­nę dzie­ci i mło­dzie­ży w szko­łach przed ide­olo­gicz­ną in­dok­try­na­cją pro­wa­dzo­ną przez or­ga­ni­za­cje LGBT.

Ak­ty­wi­ści tych­że or­ga­ni­za­cji rosz­czą so­bie pra­wo do wcho­dze­nia do szkół pod po­zo­rem pro­wa­dze­nia za­jęć o to­le­ran­cji i prze­ciw­dzia­ła­niu dys­kry­mi­na­cji. W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak oswa­ja­ją uczniów z ho­mo­sek­su­ali­zmem i przed­sta­wia­ją wszel­kie for­my kon­tak­tów sek­su­al­nych ja­ko tak sa­mo do­bre i moż­li­we do po­dej­mo­wa­nia. Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświa­ty, zda­jąc so­bie spra­wę ze stra­te­gii ma­ni­pu­la­cyj­nych śro­do­wisk LGBT, wy­ka­zu­je się roz­trop­no­ścią i od­wa­gą, prze­ciw­sta­wia­jąc się wy­wie­ra­niu przez nie wpły­wu na tre­ści pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych. Ma­jąc na wzglę­dzie przede wszyst­kim do­bro po­wie­rzo­nych jej dzie­ci, Pa­ni Ku­ra­tor pre­zen­tu­je nie swo­je oso­bi­ste po­glą­dy, co za­rzu­ca­ją jej opo­nen­ci, lecz sta­je po stro­nie rze­tel­nych ba­dań naukowych.

Na­le­ży w tym miej­scu szcze­gól­nie pod­kre­ślić, że Kon­sty­tu­cja Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w art. 48. gwa­ran­tu­je, że to „Ro­dzi­ce ma­ją pra­wo do wy­cho­wa­nia dzie­ci zgod­nie z wła­sny­mi prze­ko­na­nia­mi. Wy­cho­wa­nie to po­win­no uwzględ­niać sto­pień doj­rza­ło­ści dziec­ka, a tak­że wol­ność je­go su­mie­nia i wy­zna­nia oraz je­go przekonania”.

Uza­sad­nie­nie na­sze­go sta­no­wi­ska w załączniku.

Z po­wa­ża­niem,

Woj­ciech Zięba
pre­zes za­rzą­du Pol­skie­go Stowarzyszenia

Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Do wia­do­mo­ści:

 1. Pre­mier Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej
 2. Rzecz­nik Praw Dziecka
 3. Wo­je­wo­da Małopolski
 4. Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Małopolskiego
 5. De­par­ta­ment Edu­ka­cji i Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Krakowie
 6. Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświaty
 7. Wy­dział Edu­ka­cji Urzę­du Mia­sta Krakowa
 8. Zwią­zek Na­uczy­ciel­stwa Polskiego
 9. Abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski, Me­tro­po­li­ta Krakowski
 10. Wy­dział Ka­te­che­tycz­ny Ar­chi­die­ce­zji Krakowskiej
 11. Ko­mi­sja Wy­cho­wa­nia Ka­to­lic­kie­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski
 12. Pre­zes Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści Ja­ro­sław Kaczyński
 13. Pre­zes So­li­dar­nej Pol­ski Zbi­gniew Ziobro
 14. Pre­zes Po­ro­zu­mie­nia Ja­ro­sław Gowin

Uza­sad­nie­nie sta­no­wi­ska Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z 22 lu­te­go 2019 r.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, któ­re od 20 lat pro­wa­dzi dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną w ob­sza­rze mi­ło­ści, od­po­wie­dzial­no­ści i god­no­ści czło­wie­ka, spo­pu­la­ry­zo­wa­ło w prze­strze­ni pu­blicz­nej wy­ni­ki ba­dań nad sku­tecz­no­ścią i na­stęp­stwa­mi trzech pro­gra­mów edu­ka­cji sek­su­al­nej (mo­de­le A, B, C), któ­re zo­sta­ły opi­sa­ne przez Ame­ry­kań­ską Aka­de­mię Pe­dia­trii. Pol­ski mo­del edu­ka­cji sek­su­al­nej, re­ali­zo­wa­ny w ra­mach przed­mio­tu „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie” to mo­del A (abs­ti­nen­ce edu­ca­tion). Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu A za­chę­ca mło­dzież do nie­podej­mo­wa­nia współ­ży­cia po­za­mał­żeń­skie­go oraz do wier­no­ści jed­ne­mu part­ne­ro­wi przez ca­łe ży­cie. Ba­da­nia na­uko­we po­ka­zu­ją, że na­sto­lat­ki, któ­rym pro­po­nu­je się ta­ką dro­gę, rza­dziej de­cy­du­ją się na przed­wcze­sną ini­cja­cję sek­su­al­ną, rza­dziej za­cho­dzą w nie­pla­no­wa­ną cią­żę, rza­dziej de­cy­du­ją się na abor­cję, rza­dziej za­pa­da­ją na cho­ro­by prze­no­szo­ne dro­gą płcio­wą (w tym AIDS) – por. za­łą­czo­ne badania.

Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu B (bio­lo­gi­cal) oraz C (com­pre­hen­si­ve) to wy­cho­wa­nie do swo­bo­dy, a ra­czej per­mi­sy­wi­zmu sek­su­al­ne­go i za­chę­ta do eks­pe­ry­men­to­wa­nia z wła­sną płcią. Tym­cza­sem ba­da­nia udo­wad­nia­ją, że otwar­cie na te­go ty­pu eks­pe­ry­men­ty w wie­ku na­sto­let­nim jest skraj­nie nie­bez­piecz­ne. W Sta­nach Zjed­no­czo­nych 15-let­nie dzie­ci mo­gą bez wie­dzy i zgo­dy ro­dzi­ców zmie­nić płeć, pod­da­jąc się ope­ra­cji. Ofi­cjal­ne sta­ty­sty­ki rzą­do­we mó­wią, że 40 proc. prze­orien­to­wa­nych na­sto­lat­ków po­dej­mu­je pró­by sa­mo­bój­cze. (nie­ofi­cjal­ne sta­ty­sty­ki or­ga­ni­za­cji po­mo­co­wych mó­wią na­wet o 70 proc.) To świad­czy o tym, że de­cy­zja o tzw. co­ming out­cie i zmia­nie płci nie roz­wią­za­ła, ale po­głę­bi­ła ich kry­zys rozwojowy.

W ostat­nich dniach sze­ro­ko dys­ku­to­wa­na jest War­szaw­ska De­kla­ra­cja LGBT+, pod­pi­sa­na przez pre­zy­den­ta m. st. War­sza­wy Pra­na Ra­fa­ła Trza­skow­skie­go. Kry­tycz­ny głos w tej spra­wie wy­ra­zi­ła tak­że Pa­ni Bar­ba­ra No­wak. Słusz­nie, gdyż owa De­kla­ra­cja od­wo­łu­je się do ra­por­tu Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) pt. „Stan­dar­dy edu­ka­cji sek­su­al­nej w Eu­ro­pie. Pod­sta­wo­we za­le­ce­nia dla de­cy­den­tów oraz spe­cja­li­stów zaj­mu­ją­cych się edu­ka­cją sek­su­al­ną”. W dru­giej czę­ści ra­por­tu (ss. 33–51) za­ty­tu­ło­wa­nej „Ma­try­ca edu­ka­cji sek­su­al­nej” znaj­du­je się ob­szer­na ta­be­la, a w niej in­for­ma­cje i umie­jęt­no­ści, ja­kie po­win­ny zdo­być dzie­ci w okre­ślo­nym wie­ku oraz po­sta­wy, ja­kie ma­ją przy­jąć. We­dług ra­por­tu WHO, któ­re­go za­ło­że­nia po­chwa­la­ją or­ga­ni­za­cje LGBT a tak­że Pan Pre­zy­dent Trza­skow­ski, do 4 r.ż. na­le­ży na­uczyć dzie­ci ma­stur­ba­cji, aby mo­gły czer­pać „ra­dość i przy­jem­ność z do­ty­ka­nia wła­sne­go cia­ła” oraz „roz­ma­wiać o przy­jem­nych i nie­przy­jem­nych od­czu­ciach do­ty­czą­cych wła­sne­go cia­ła”. Dziec­ko w 6 lat ma mieć wie­dzę o cho­ro­bach prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą, an­ty­kon­cep­cji, roz­wo­dach i związ­kach part­ner­skich. 9 lat to wiek na roz­mo­wy o ini­cja­cji sek­su­al­nej. Mło­dzież w wie­ku 12–15 lat ma się do­wie­dzieć, że moż­na od­two­rzyć utra­co­ną bło­nę dzie­wi­czą, a pięt­na­sto­la­tek ma po­tra­fić do­ko­nać co­ming outu – ujaw­nie­nia wo­bec in­nych uczuć ho­mo­sek­su­al­nych lub bi­sek­su­al­nych. Ma tak­że pra­wo do nie­ogra­ni­czo­nej wie­dzy na te­mat aborcji.

Stan­dar­dy WHO do­ty­czą­ce edu­ka­cji sek­su­al­nej słu­żą re­ali­za­cji stra­te­gii ame­ry­kań­skie­go ge­ne­alo­ga Mar­shal­la Kir­ka (1957–2005), któ­ry w swo­jej książ­ce Po ba­lu. Jak w la­tach 90. Ame­ry­ka po­ko­na swój strach i nie­na­wiść wo­bec ge­jów (1989) za­warł stra­te­gię dzia­ła­czy LGBT, ob­li­czo­ną na od­rzu­ce­nie he­te­ro­nor­ma­tyw­ne­go ob­ra­zu świa­ta. Stra­te­gia ta jest kon­se­kwent­nie re­ali­zo­wa­na przez śro­do­wi­ska LGBT na ca­łym świe­cie, tak­że w Pol­sce. „By­ło­by naj­le­piej, gdy­by zwy­kli lu­dzie za­uwa­ża­li róż­ni­cę w pre­fe­ren­cjach sek­su­al­nych w ten sam spo­sób, w ja­ki za­uwa­ża­ją fakt, że moż­na mieć róż­ne ulu­bio­ne sma­ki lo­dów al­bo dys­cy­pli­ny spor­tu. Ona lu­bi tru­skaw­ko­we, ja wo­lę wa­ni­lio­we, on in­te­re­su­je się ba­se­bal­lem, ja pił­ką noż­ną. Nie ma pro­ble­mu” – pi­sze Kirk i wy­mie­nia kil­ka kro­ków wspo­mnia­nej stra­te­gii. To znie­czu­la­nie opi­nii pu­blicz­nej, po­tem zo­bo­jęt­nie­nie, by te­mat ho­mo­sek­su­ali­zmu prze­stał być eks­cy­tu­ją­cy, na­stęp­nie „wy­ko­rzy­sta­nie fil­mu i te­le­wi­zji, ata­ko­wa­nie Ko­ścio­łów”. Dal­sze dzia­ła­nia za­kła­da­ją wy­kre­owa­nie ho­mo­sek­su­ali­sty na „mo­ral­nie nie­win­ną ofia­rę, a nie agre­syw­ne­go ry­wa­la” i pro­mo­wa­nie praw ho­mo­sek­su­ali­stów ja­ko praw czło­wie­ka. Ostat­ni punkt to „mie­sza­nie z bło­tem” opo­nen­tów. Nie ma­my wąt­pli­wo­ści, że wła­śnie ten krok jest te­raz re­ali­zo­wa­ny na pol­skim podwórku.

Po­sta­wa Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty znaj­du­je sze­ro­kie po­par­cie wśród ro­dzi­ców i or­ga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich, w tym Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Za­łacz­ni­ki:

 1. W pol­skiej oświa­cie do­bre wy­cho­wa­nie seksualne
 2. „Tę­czo­wa” szkoła
 3. Edu­ka­cja sek­su­al­na a ry­zy­kow­ne za­cho­wa­nia sek­su­al­ne nastolatków
 4. Edu­ka­cja czy deprawacja?

Do po­bra­nia:  List po­par­cia dla Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty Pa­ni Bar­ba­ry Nowak

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj