Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

22 marca, 2019

II Rekolekcje dla Rodziców w żałobie po stracie dziecka

Pod­czas re­ko­lek­cji bę­dzie spra­wo­wa­na Msza Świę­ta z za­wie­rze­niem zmar­łe­go dziec­ka Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu pod prze­wod­nic­twem ks. bp. dr. Krzysz­to­fa Nit­kie­wi­cza – or­dy­na­riu­sza die­ce­zji san­do­mier­skiej. Msza świę­ta ad­re­so­wa­na jest szcze­gól­nie do ro­dzi­ców dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, któ­re nie mia­ły wła­sne­go pogrzebu.

Przeczytaj więcej »

List poparcia dla Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak

Pra­gnie­my wy­ra­zić na­sze po­par­cie i głę­bo­kie uzna­nie wo­bec dzia­łań Pa­ni Bar­ba­ry No­wak, peł­nią­cej funk­cję Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty. W oce­nie wie­lu śro­do­wisk i or­ga­ni­za­cji, któ­rych tro­ską jest har­mo­nij­ny roz­wój dzie­ci i mło­dzie­ży, dzia­łal­ność Pa­ni Bar­ba­ry No­wak jest ukie­run­ko­wa­na na ca­ło­ścio­wą ochro­nę dzie­ci i mło­dzie­ży w szko­łach przed ide­olo­gicz­ną in­dok­try­na­cją pro­wa­dzo­ną przez or­ga­ni­za­cje LGBT.

Przeczytaj więcej »