Tylko życie ma przyszłość!


Notice: Undefined variable: post in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kra­ków, 27 sierp­nia 2021 r.

Sza­now­ny Pan
dr An­drzej Duda
Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

 

List otwar­ty do Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w spra­wie pro­jek­tu usta­wy do­pusz­cza­ją­cej prze­rwa­nie ży­cia dzie­ci z po­dej­rze­niem wad letalnych

 

 Sza­now­ny Pa­nie Pre­zy­den­cie,

ja­ko oby­wa­te­le Rze­czy­po­spo­li­tej z wdzięcz­no­ścią przyj­mu­je­my bez­kom­pro­mi­so­wą de­cy­zję Pa­na Pre­zy­den­ta o pod­pi­sa­niu usta­wy za­bez­pie­cza­ją­cej do­bra ma­te­rial­ne Po­la­ków z tru­dem od­bu­do­wa­ne po znisz­cze­niach II woj­ny świa­to­wej przed bez­pod­staw­ny­mi rosz­cze­nia­mi pod­mio­tów zagranicznych.

Nie zwa­ża­jąc na złą pra­sę i nie­przy­chyl­ne opi­nie upo­wszech­nia­ne na fo­rum mię­dzy­na­ro­do­wym, Pan Pre­zy­dent he­ro­icz­nie strzegł praw­dy o fak­tycz­nych spraw­cach zbrod­ni na­zi­stow­skich, bro­niąc na­de wszyst­ko su­we­ren­no­ści i pra­wo­rząd­no­ści na­szej oj­czy­zny w szcze­gól­nym wy­mia­rze ochro­ny ma­jąt­ku na­ro­do­we­go. Rów­no­cze­śnie, kie­ru­jąc się ra­cją spra­wie­dli­wo­ści, Pan Pre­zy­dent wska­zał w prze­strze­ni pu­blicz­nej upraw­nio­nym spad­ko­bier­com ofiar wia­ry­god­ną i uczci­wą dro­gę uzy­ski­wa­nia re­kom­pen­sat i zwro­tu mie­nia utra­co­ne­go na sku­tek II woj­nie światowej.

Wy­ra­ża­jąc nasz sza­cu­nek i uzna­nie za po­wyż­sze do­ko­na­nia oraz szcze­rze wie­rząc w do­brą wo­lę Pa­na Pre­zy­den­ta, zwra­ca­my się z usil­nym we­zwa­niem do przy­ję­cia rów­nie bez­kom­pro­mi­so­wej po­sta­wy w spra­wie nie­na­ru­szal­no­ści ży­cia i god­no­ści oso­bo­wej nie­na­ro­dzo­nych Po­la­ków ze zdia­gno­zo­wa­ną wa­dą le­tal­ną. War­tość ży­cia ludz­kie­go jest wszak­że nie­po­rów­ny­wal­na do kwe­stii finansowych.

Z tej ra­cji wno­si­my, aby Pan Pre­zy­dent wy­co­fał zło­żo­ny w Par­la­men­cie pro­jekt usta­wy przy­wra­ca­ją­cy, wbrew po­rząd­ko­wi kon­sty­tu­cyj­ne­mu i orze­cze­niom Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia le­gal­nej abor­cji na dziec­ku ze wska­zań eugenicznych.

Je­ste­śmy świa­do­mi wy­wie­ra­nej na Pa­na Pre­zy­den­ta pre­sji po ogło­sze­niu orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 22 paź­dzier­ni­ka 2020 r. przez śro­do­wi­ska pro­abor­cyj­ne, któ­re – jak to uka­za­ły do­świad­cze­nia tam­tych dni – skom­pro­mi­to­wa­ły się ska­lą prze­mo­cy ulicz­nej, wul­gar­no­ścią prze­ka­zu, ir­ra­cjo­nal­ną ne­ga­cją po­rząd­ku kon­sty­tu­cyj­ne­go i pre­ro­ga­tyw naj­wyż­szych try­bu­na­łów, dą­że­nia­mi wprost zmie­rza­ją­cy­mi do za­ma­chu sta­nu i spa­ra­li­żo­wa­nia ży­cia spo­łecz­ne­go w szcze­gól­nie trud­nych wa­run­kach pan­de­mii. Ta­kie dzia­ła­nia nie mo­gły zna­leźć ak­cep­ta­cji w de­mo­kra­tycz­nym pań­stwie pra­wa. Nie dzi­wi za­tem fakt, że śro­do­wi­ska pro­abor­cyj­ne bar­dzo szyb­ko i trwa­le utra­ci­ły po­par­cie spo­łe­czeń­stwa świa­do­me­go za­gro­żeń wy­ni­ka­ją­cych z eska­la­cji nie­na­wi­ści w prze­strze­ni publicznej.

Re­ali­za­cja po­stu­la­tów eu­ge­nicz­nych w ja­kiej­kol­wiek po­sta­ci, w tym zwłasz­cza wo­bec naj­bar­dziej bez­bron­nych nie­na­ro­dzo­nych Po­la­ków, pro­wa­dzi do upad­ku mo­ral­ne­go spo­łe­czeń­stwa i stwo­rze­nia praw­nych me­cha­ni­zmów roz­wo­ju no­wych form prze­mo­cy spo­łecz­nej i praw­nej, mo­gą­cych prze­kro­czyć na­sze do­tych­cza­so­we wy­obra­że­nia o struk­tu­rach zła na­bu­do­wa­ne na do­świad­cze­niach na­zi­zmu. Żad­na gru­pa spo­łecz­na, a już z ca­łą pew­no­ścią dzie­ci, nie mo­że być pod­da­wa­na re­pre­sjom eu­ge­nicz­nym. Ja­ko spo­łe­czeń­stwo ukształ­to­wa­ne w cy­wi­li­za­cji ła­ciń­skiej i mo­ral­no­ści chrze­ści­jań­skiej win­ni­śmy w du­chu od­po­wie­dzial­no­ści za do­bro wspól­ne przy­szłych po­ko­leń i god­ność każ­de­go czło­wie­ka de­fi­ni­tyw­ne od­rzu­cić wszel­kie ten­den­cje two­rze­nia z ło­na mat­ki „Ma­łe­go Oświęcimia”.

Re­zy­gna­cja przez Pa­na Pre­zy­den­ta z pro­ce­do­wa­nia wska­za­nej usta­wy bę­dzie bar­dzo kon­kret­nym wy­ra­zem tro­ski o nie­na­ro­dzo­nych Po­la­ków. Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że de­kla­ro­wa­na przez Pa­na Pre­zy­den­ta wia­ra ka­to­lic­ka po­mo­że Pa­nu sta­nąć po stro­nie ludz­kie­go ży­cia bez wy­jąt­ków. Rów­no­cze­śnie pod­kre­śla­my, że pra­wo do ży­cia i roz­wo­ju jest nie tyl­ko „spra­wą su­mie­nia”, ale to pra­wo po­nadwy­zna­nio­we, uni­wer­sal­ne, na­tu­ral­ne. Z te­go po­wo­du na­szą proś­bę kie­ru­je­my do Pa­na Pre­zy­den­ta, ape­lu­jąc nie ty­le do wy­zna­wa­nych przez Pa­na war­to­ści ka­to­lic­kich, ale do fak­tu, że jest Pan pre­zy­den­tem wszyst­kich Po­la­ków, tak­że nienarodzonych.

 

Z po­wa­ża­niem,

 

Woj­ciech Zięba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj