fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego

Kraków, 30 kwietnia 2020 r.

Sza­nowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Mini­strów Rze­czy­po­spo­litej Polskiej
Al. Ujaz­dowskie 1/3
00–583 Warszawa

List otwarty do Prezesa Rady Mini­strów Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej Mateusza Morawieckiego

Sza­nowny Panie Premierze,

w związku z zaist­niałą sytuacją epi­de­mio­lo­giczną, zauważamy konieczność pod­jęcia szybkich działań, aby w ramach tarczy anty­kry­zy­sowej zwiększyć zasiłek pie­lę­gna­cyjny wszystkim upraw­nionym rodzicom, wycho­wu­jącym dzieci z niepełnosprawnością.

Pan­demia koro­na­wirusa i wpro­wa­dzone w związku z tym obostrzenia w sposób szcze­gólny dotknęły rodziny z dziećmi nie­peł­no­sprawnymi. Bez­ro­bocie w Polsce gwał­townie wzrosło, a naj­trud­niejsza sytuacja dotknęła rodziców dzieci nie­peł­no­sprawnych, z których wielu straciło pracę i tym samym, naj­czę­ściej jedyne, źródło dochodu.

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od kilku lat wspiera finansowo rodziny wycho­wujące dzieci dotknięte prze­wlekłą chorobą czy nie­peł­no­spraw­nością. Z naszych obser­wacji wynika, że dotych­czasowe wsparcie ze strony państwa jest nie­wy­star­czające. Rodzice zmagają się z wieloma wyzwa­niami i wydatkami zwią­zanymi z opieką nad ciężko chorymi dziećmi. Szacuje się, że koszty utrzy­mania dziecka z nie­peł­no­spraw­nością są trzy­krotnie wyższe niż te, które ponoszą rodziny wycho­wujące dzieci zdrowe. Naj­nowsze dane Głównego Urzędu Sta­ty­stycznego wskazują, że z powodu epi­demii ceny usług w porów­naniu z danymi z marca 2019 roku wzrosły o 6,5 proc., a towarów o 3,8 proc. Skutki pan­demii zaczęły być mocno odczu­walne dla wielu rodzin. Z badań prze­pro­wa­dzonych od 23 stycznia do 23 lutego 2020 r. przez CBOS na zle­cenie Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka wynika, że 92,1 proc. Polaków jest zdania, że państwo powinno zwiększyć pomoc finansową dla rodzin wycho­wu­jących dzieci z niepełnosprawnością.

Brak udzie­lania tej grupie wsparcia ade­kwatnego do potrzeb, jest rażącą nie­spra­wie­dli­wością spo­łeczną. Dlatego ape­lujemy do Pana Pre­miera o jak naj­szybsze zwięk­szenie zasiłku pie­lę­gna­cyjnego rodzicom, by ulżyć im w czę­ściowym pokryciu wydatków wyni­ka­jących z koniecz­ności zapew­nienia opieki i pomocy w związku z nie­zdol­nością do samo­dzielnej egzy­stencji ich dzieci.

Z powa­żaniem

 

Woj­ciech Zięba
prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka

Do pobrania plik PDF: List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj