Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Letnia Akademia Pro-Life 2023

Letnia Akademia Pro-Life 2023

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka po raz trze­ci or­ga­ni­zu­je Let­nią Aka­de­mię Pro-Li­fe. Pię­cio­dnio­we warsz­ta­ty i wy­kła­dy od­bę­dą się w Kra­ko­wie w dniach od 28 czerw­ca do 2 lip­ca 2023 r. Or­ga­ni­za­to­rzy za­pra­sza­ją tych, któ­rzy chcą po­głę­bić swo­ją wie­dzę na te­ma­ty bio­etycz­ne oraz obro­ny ży­cia czło­wie­ka, a szcze­gól­ne na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców, ka­te­che­tów i li­de­rów wspólnot. 

Pod­sta­wą Let­niej Aka­de­mii są warsz­ta­ty. Pra­cu­je­my, ko­rzy­sta­jąc z me­tod ak­ty­wi­zu­ją­cych, któ­re roz­wi­ja­ją kre­atyw­ność i umie­jęt­ność kry­tycz­ne­go my­śle­nia, po­sze­rza­ją na­szą per­spek­ty­wę i po­głę­bia­ją ko­mu­ni­ka­cję – mó­wi Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji PSOŻC. Uczy­my się roz­ma­wiać z ty­mi, któ­rzy ma­ją in­ne po­glą­dy. Tu klu­czo­we są dwie rze­czy: wraż­li­wość i otwar­tość na dru­gie­go czło­wie­ka, chęć wy­słu­cha­nia go z sza­cun­kiem oraz bu­do­wa­nie po­zy­tyw­ne­go prze­ka­zu, by za­chwy­cić pięk­nem ży­cia. Czy­li dia­log i afir­ma­cja człowieka.

Cza­sem moż­na od­nieść wra­że­nie, że obro­na ży­cia czło­wie­ka jest waż­na tyl­ko dla garst­ki osób, ak­ty­wi­stów z fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń, a my, ja­ko zwy­kli lu­dzie, nie mo­że­my zbyt wie­le zro­bić. Stąd też ini­cja­ty­wa Let­niej Aka­de­mii Pro-li­fe, czy­li warsz­ta­tów dla obec­nych li­de­rów i tych, któ­rzy chcą dzia­łać na rzecz ochro­ny ludz­kie­go ży­cia. Po­trze­bu­je­my spo­tkań, któ­re do­da­ją od­wa­gi, jed­no­czą na­sze śro­do­wi­sko i po­ma­ga­ją bu­do­wać no­we kon­tak­ty i re­la­cje. Po­trze­bu­je­my wie­dzieć, jak mo­że­my sku­tecz­nie dzia­łać tam, gdzie miesz­ka­my – w na­szej miej­sco­wo­ści, pa­ra­fii czy gmi­nie – pod­kre­śla Mar­cin No­wak, or­ga­ni­za­tor Let­niej Aka­de­mii.  – Ży­cia trze­ba bro­nić mą­drze. Nie po­prze­sta­wać na emo­cjach, ale roz­ma­wiać na ar­gu­men­ty. Te naj­le­piej spraw­dzić w prak­ty­ce, dla­te­go Aka­de­mia Pro-li­fe ma cha­rak­ter warsz­ta­to­wy – dodaje.

Udział w Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe to oka­zja do na­wią­zy­wa­nia re­la­cji z in­ny­mi pro-li­fe­ra­mi i bu­do­wy sie­ci lu­dzi wspól­nie dzia­ła­ją­cych na rzecz obro­ny ży­cia czło­wie­ka. Trzy la­ta do­świad­czeń w or­ga­ni­za­cji warsz­ta­tów po­ka­zu­ją, że uczest­ni­cy wspie­ra­ją się na­wza­jem, dzie­lą do­świad­cze­nia­mi czy pro­szą o po­moc. Kon­kret­nym owo­cem ostat­niej Let­niej Aka­de­mii są dwa Klu­by Pro-Li­fe, któ­re za­ło­ży­ły uczest­nicz­ki ubie­gło­rocz­nej edycji.

Mi­mo wiel­kiej fa­scy­na­cji te­ma­tem obro­ny ży­cia czło­wie­ka i ogrom­nej ra­do­ści ze sta­wia­nia pierw­szych kro­ków na tej dro­dze, mia­łam wie­le wąt­pli­wo­ści. Te­ma­ty­ka pro-li­fe nie by­ła po­zy­tyw­nie od­bie­ra­na w mo­im oto­cze­niu – za­rów­no do­mo­wym, jak i szkol­nym. Je­stem stu­dent­ką V ro­ku me­dy­cy­ny. W tym śro­do­wi­sku nie­ste­ty czę­sto mó­wi się o tzw. „pra­wach ko­biet”, o „wol­nym wy­bo­rze”, na­to­miast nie­wie­le osób jest w peł­ni świa­do­mych te­go, że wy­bór koń­czy się tam, gdzie za­czy­na się krzyw­da dru­gie­go czło­wie­ka. By­łam z tym wszyst­kim sa­ma, po­trze­bo­wa­łam wspól­no­ty. Zo­ba­czy­łam ogło­sze­nie o Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe na fa­ce­bo­oku i od ra­zu się za­pi­sa­łam. Za­sta­na­wia­łam się, jak tam bę­dzie, ni­ko­go nie zna­łam. Mi­mo to od­wa­ży­łam się i wy­ru­szy­łam w dro­gę – opi­su­je San­dra Wci­sło, uczest­nicz­ka ubie­gło­rocz­nej edycji.

W tym ro­ku na warsz­ta­tach uczest­ni­cy bę­dą roz­ma­wiać m.in. o roz­wo­ju dziec­ka od po­czę­cia i bu­do­wa­niu trwa­łych po­staw „za ży­ciem” po­przez po­zy­tyw­ną edu­ka­cję. Przyj­rzą się pro­ble­mo­wi ma­ni­pu­la­cji me­dial­nych i zwe­ry­fi­ku­ją ar­gu­men­ty za abor­cją. Nie za­brak­nie też re­flek­sji nad za­wsze ak­tu­al­ny­mi i bu­dzą­cy­mi kon­tro­wer­sje te­ma­ta­mi ta­ki­mi jak in vi­tro, an­ty­kon­cep­cja hor­mo­nal­na czy zmia­ny kul­tu­ro­we w dzie­dzi­nie płciowości.

Wśród za­pro­szo­nych go­ści, któ­rzy spo­tka­ją się z uczest­ni­ka­mi, znaj­du­ją się pro­fe­sjo­na­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach, m.in. dr n. med. Ewa Śli­zień-Ku­czap­ska – spe­cja­li­sta po­łoż­nik-gi­ne­ko­log, lek. med. Do­ro­ta Jar­czew­ska – spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej oraz dr Łu­kasz Ci­choc­ki – psy­chia­tra i psychoterapeuta.

Za­pi­sy trwa­ją do 2 czerw­ca i od­by­wa­ją się po­przez for­mu­larz na stro­nie www.akademia.pro-life.pl. Aka­de­mia prze­zna­czo­na jest dla osób w wie­ku od 18 do 50 ro­ku ży­cia. Koszt uczest­nic­twa to 350 zł. Or­ga­ni­za­to­rzy za­pew­nia­ją za­kwa­te­ro­wa­nie i wy­ży­wie­nie oraz po­trzeb­ne ma­te­ria­ły. Współ­or­ga­ni­za­to­rem wy­da­rze­nia jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wychowawców.


MN/PSOŻC

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj