Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

21 lutego, 2022

Ludzki płód jest człowiekiem

„Płód nie jest czło­wie­kiem, więc who ca­res? Mo­gą na­wet ro­bić z pło­dów farsz do pie­roż­ków, co za róż­ni­ca?”. Wpis rzecz­ni­ka pra­so­we­go In­sty­tu­tu Psy­cho­lo­gii UJ, dr. Sa­mu­ela No­wa­ka, w któ­rym od­niósł się do kon­dy­cji by­tu ludz­kie­go i je­go god­no­ści, zbul­wer­so­wał opi­nię pu­blicz­ną i na­ru­szył do­bre imię Uni­wer­sy­te­tu. Je­stem po­waż­nie za­nie­po­ko­jo­ny tym, że rzecz­nik pra­so­wy kie­run­ku hu­ma­ni­stycz­ne­go naj­star­szej pol­skiej uczel­ni po­tra­fi for­mu­ło­wać po­dob­ne sentencje.

Przeczytaj więcej »