Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Konferencja Naukowa o godności nienarodzonego dziecka i jego rodziców

Twarz dziecka ok. 5 miesięcy od poczęcia. Fot.: A. Zachwieja

3 czerw­ca w Wyż­szym Se­mi­na­rium Du­chow­nym w Ka­li­szu bę­dzie mia­ła miej­sce ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja na­uko­wa pt.: „Ży­cie naj­pięk­niej­szym da­rem Bo­ga. Im­pli­ka­cje nor­ma­tyw­ne god­no­ści nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i je­go rodziców”.

W trak­cie VI piel­grzym­ki do Oj­czy­zny, 4 czerw­ca 1997 r., Jan Pa­weł II na­wie­dził Sank­tu­arium św. Jó­ze­fa w Ka­li­szu,  w któ­rym wy­gło­sił jed­no z naj­waż­niej­szych prze­słań do ro­da­ków o god­no­ści nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i god­no­ści po­czy­na­ją­cych dziec­ko ro­dzi­ców. W 25. rocz­ni­cę te­go wy­da­rze­nia Wy­dział Teo­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu wraz z die­ce­zją ka­li­ską przy­go­to­wu­je Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję Na­uko­wą nt. „Ży­cie naj­pięk­niej­szym da­rem Bo­ga. Im­pli­ka­cje nor­ma­tyw­ne god­no­ści nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i je­go rodziców”.

Sym­po­zjum pla­no­wa­ne jest na pią­tek, 3 czerw­ca 2022 r. Ob­ra­dy od­bę­dą się w for­mie sta­cjo­nar­nej w Wyż­szym Se­mi­na­rium Du­chow­nym w Ka­li­szu. Dom Jó­ze­fa – Te­le­wi­zja Die­ce­zji Ka­li­skiej prze­pro­wa­dzi trans­mi­sję in­ter­ne­to­wą kon­fe­ren­cji na stro­nie: https://domjozefa.tv/event/ogolnopolska-konferencja-naukowa-zycie-najpiekniejszym-darem-boga-implikacje-normatywne-godnosci/?event_date=2022–06-03

Sym­po­zjum roz­pocz­nie Msza świę­ta ce­le­bro­wa­na pod prze­wod­nic­twem or­dy­na­riu­sza die­ce­zji ka­li­skiej, JE bpa dr. Da­mia­na Bry­la. Te­ma­ty­ka wy­stą­pień pre­le­gen­tów po­dej­mu­je ty­tu­ło­we za­gad­nie­nie sym­po­zjum z per­spek­ty­wy fi­lo­zo­ficz­nej, bi­blij­nej, ma­rio­lo­gicz­nej, jó­ze­fo­lo­gicz­nej, pa­sto­ral­nej i psy­cho­spo­łecz­nej. W ob­ra­dach we­zmą udział re­pre­zen­tan­ci sied­miu ośrod­ków na­uko­wych, die­ce­zjal­nych i ogól­no­pol­skich struk­tur dusz­pa­ster­stwa ro­dzin oraz or­ga­ni­za­cji i ru­chów pro-life.

Za­da­nia prze­wod­ni­czą­ce­go ko­mi­te­tu or­ga­ni­za­cyj­ne­go kon­fe­ren­cji peł­ni ks. prof. UAM dr hab. An­drzej Pry­ba MSF, pro­dzie­kan ds. roz­wo­ju i współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej Wy­dzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go UAM w Po­zna­niu. Pa­tro­nat me­dial­ny nad kon­fe­ren­cją spra­wu­ją: Te­le­wi­zja Trwam, Ra­dio Ma­ry­ja, Nasz Dzien­nik, Dom Jó­ze­fa, Ra­dio Ro­dzi­na, Dwu­ty­go­dnik Opie­kun, TVP3 Po­znań, Ra­dio Poznań.

PG

Pro­gram kon­fe­ren­cji – Kon­fe­ren­cja Na­uko­wa o god­no­ści nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i je­go rodziców

Pla­kat

Konferencja „Życie najpiękniejszym darem Boga. Implikacje normatywne godności nienarodzonego dziecka i jego rodziców”
Kon­fe­ren­cja „Ży­cie naj­pięk­niej­szym da­rem Bo­ga. Im­pli­ka­cje nor­ma­tyw­ne god­no­ści nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i je­go rodziców”
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj