Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Konferencja „Mama i Tata od poczęcia! Rodzicielstwo prenatalne”

Konferencja „Mama i Tata od poczęcia! Rodzicielstwo prenatalne”

W ro­ku ju­bi­le­uszu 900-le­cia die­ce­zji wło­cław­skiej za­pra­sza­my na Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję Na­uko­wo-Dusz­pa­ster­ską pt. „Ma­ma i Ta­ta od po­czę­cia! Ro­dzi­ciel­stwo pre­na­tal­ne”. Wy­da­rze­nie ma miej­sce w dniach 26–27 kwiet­nia 2024 r. w Wyż­szym Se­mi­na­rium Du­chow­nym Die­ce­zji Włocławskiej.

Udział w kon­fe­ren­cji nie wy­ma­ga wcze­śniej­szej re­je­stra­cji. Ca­łość ob­rad bę­dzie trans­mi­to­wa­na na ka­na­le YouTu­be Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka: www.youtube.com/@PSOZC. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kon­fe­ren­cji jest do­stęp­ny na stro­nach die­ce­zji wło­cław­skiej – www.diecezja.wloclawek.pl oraz Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka: www.pro-life.pl.

Sym­po­zjum współ­or­ga­ni­zu­ją: Re­fe­rat Ro­dzin Ku­rii Die­ce­zjal­nej Wło­cław­skiej, Ka­to­lic­kie Cen­trum Służ­by Ro­dzi­nie im. Św. Gian­ny Be­ret­ty Mol­li we Wło­cław­ku, Ka­te­dra Na­uk o Ro­dzi­nie i Fun­da­cja Roz­wo­ju Ka­to­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lu­bel­skie­go Ja­na Paw­ła II, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad wy­da­rze­niem spra­wu­ją: ks. bp dr Krzysz­tof Węt­kow­ski – or­dy­na­riusz die­ce­zji wło­cław­skiej, ks. bp dr hab. Wie­sław Śmi­giel – Prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy ds. Ro­dzi­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, prof. dr hab. Elż­bie­ta Osew­ska – Pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Fa­mi­lio­lo­gicz­ne­go, ks. prof. dr hab. Mie­czy­sław Ozo­row­ski – Prze­wod­ni­czą­cy Ze­spo­łu Na­uk o Ro­dzi­nie w Ra­dzie Do­sko­na­ło­ści Na­uko­wej, ks. dr hab. Lech Król – Pre­zes Teo­lo­gicz­ne­go To­wa­rzy­stwa Na­uko­we­go Wyż­sze­go Se­mi­na­rium Du­chow­ne­go we Wło­cław­ku. Re­dak­cje „Na­sze­go Dzien­ni­ka”, „Idzie­my”, Ra­dia Ma­ry­ja i Te­le­wi­zji Trwam ob­ję­ły kon­fe­ren­cję pa­tro­na­tem medialnym.

Pre­zen­to­wa­na w trak­cie sym­po­zjum te­ma­ty­ka wy­stą­pień jest mul­ti­dy­scy­pli­nar­na i obej­mu­je an­tro­po­lo­gicz­ne, etycz­ne, teo­lo­gicz­ne, bio­me­dycz­ne, psy­cho­lo­gicz­ne i pe­da­go­gicz­ne aspek­ty ro­dzi­ciel­stwa pre­na­tal­ne­go. Po­sta­wy ro­dzi­ciel­skie, sta­no­wią­ce klucz do zro­zu­mie­nia pro­ble­ma­ty­ki kon­fe­ren­cji, zo­sta­ną zo­bra­zo­wa­ne przy­kła­da­mi po­staw mał­żon­ków, któ­rzy zmie­rzy­li się z nie­po­myśl­ną dia­gno­zą pre­na­tal­ną. Z tej ra­cji sym­po­zjum to­wa­rzy­szy po­kaz fil­mów do­ku­men­tal­nych przy­go­to­wa­nych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji za­po­zna­ją się rów­nież z wy­sta­wa­mi „Sa­ma­ry­ta­nie z Mar­ko­wej” i „Ko­cha­my każ­de ży­cie”, jak rów­nież z pre­zen­ta­cją sta­no­wisk or­ga­ni­za­cji pro­ro­dzin­nych dzia­ła­ją­cych w die­ce­zji wło­cław­skiej. Uję­cia teo­re­tycz­ne i wska­za­nia prak­tycz­ne pre­le­gen­tów do­peł­ni tym sa­mym świa­dec­two ro­dzin i or­ga­ni­za­cji udzie­la­ją­cych mał­żon­kom po­mo­cy w ro­dzi­ciel­stwie prenatalnym.

Ma­te­ria­ły do pobrania:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj