Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Konferencja ekumeniczna „Odeszły, aby żyć wiecznie”

Konferencja ekumeniczna „Odeszły, aby żyć wiecznie”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka jest po­my­sło­daw­cą i współ­or­ga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Na­uko­wej nt. „Ode­szły, aby żyć wiecz­nie… Po­grzeb dziec­ka po­ro­nio­ne­go z per­spek­ty­wy eku­me­nicz­nej”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 28–29 wrze­śnia 2021 r. na Wy­dzia­le Teo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu.

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad kon­fe­ren­cją spra­wu­je JE ks. bp prof. KUL dr hab. Wie­sław Śmi­giel, Prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy ds. Ro­dzi­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

Kon­fe­ren­cję współ­or­ga­ni­zu­ją: Wy­dział Teo­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu, Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin, To­wa­rzy­stwo Gim­na­stycz­ne So­kół Po­znań­ski i Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Fa­mi­lio­lo­gicz­ne. Ko­mi­tet or­ga­ni­za­cyj­ny kon­fe­ren­cji two­rzą: ks. prof. UAM dr hab. An­drzej Pry­ba MSF (Pro­dzie­kan Wy­dzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go UAM i Wi­ce­pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Fa­mi­lio­lo­gicz­ne­go), Piotr Guz­dek (Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w Kra­ko­wie) oraz Be­ata Cho­ro­szew­ska (Kra­jo­wa Do­rad­czy­ni Ży­cia Ro­dzin­ne­go, Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Rodzin).

W trak­cie kon­fe­ren­cji zo­sta­nie wy­gło­szo­nych 18 re­fe­ra­tów. Wy­stą­pie­nia pre­le­gen­tów bę­dą kon­cen­tro­wa­ły się wo­kół czte­rech te­ma­tów: sta­tu­su em­brio­nu i pło­du ludz­kie­go, li­tur­gicz­ne­go po­chów­ku dziec­ka zmar­łe­go przed na­ro­dze­niem, po­śmiert­ne­go lo­su dzie­ci umie­ra­ją­cych bez chrztu w okre­sie pre­na­tal­nym oraz to­wa­rzy­sze­nia pa­sto­ral­ne­go ro­dzi­com po po­ro­nie­niu sa­mo­ist­nym. Wska­za­ne za­gad­nie­nia zo­sta­ną roz­pa­trzo­ne z per­spek­ty­wy tra­dy­cji do­gma­tycz­nej, li­tur­gicz­nej i pa­sto­ral­nej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej, Ko­ścio­ła Rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, Ko­ścio­ła Grec­ko­ka­to­lic­kie­go, Ko­ścio­ła An­glii, Ko­ścio­ła Ewan­ge­lic­ko-Au­gs­bur­skie­go i Ko­ścio­łów Sta­ro­ka­to­lic­kich. Jest to pierw­sze te­go ty­pu wy­da­rze­nie na­uko­we i eku­me­nicz­ne w Polsce.

Z ra­cji ogra­ni­czeń epi­de­micz­nych w dwu­dnio­wych ob­ra­dach sta­cjo­nar­nych we­zmą udział wy­łącz­nie pre­le­gen­ci. Ca­łość kon­fe­ren­cji bę­dzie trans­mi­to­wa­na na ka­na­łach YouTu­be i pro­fi­lach FB Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w Kra­ko­wie, Kra­jo­we­go Ośrod­ka Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin i Wy­dzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu.

Pro­gram kon­fe­ren­cji zo­sta­nie opu­bli­ko­wa­ny w pierw­szym ty­go­dniu wrze­śnia na stro­nach: pro-life.pl, kodr.pl, familiolodzy.pl, teologia.amu.edu.pl.

Kon­fe­ren­cja jest or­ga­ni­zo­wa­na w ra­mach pro­jek­tu „Ode­szły, aby żyć wiecz­nie” re­ali­zo­wa­ne­go przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w Kra­ko­wie i Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin, któ­re­go ce­lem jest po­pu­la­ry­za­cja „Kom­pen­dium pa­sto­ral­ne­go o ro­dzin­nym po­grze­bie dziec­ka mar­two uro­dzo­ne­go i to­wa­rzy­sze­niu w ża­ło­bie osie­ro­co­nej rodzinie”.

Owo­cem kon­fe­ren­cji bę­dzie mo­no­gra­fia wy­da­na na­kła­dem Wy­daw­nic­twa Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu.

Do po­bra­nia: pla­kat konferencji

Do po­bra­nia: pro­gram konferencji

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj