Tylko życie ma przyszłość!

13 sierpnia, 2021

Nasze inicjatywy

Konferencja ekumeniczna „Odeszły, aby żyć wiecznie”

Sto­wa­rzy­sze­nie jest po­my­sło­daw­cą i głów­nym or­ga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Na­uko­wej nt. „Ode­szły, aby żyć wiecz­nie… Po­grzeb dziec­ka po­ro­nio­ne­go z per­spek­ty­wy eku­me­nicz­nej”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 28–29 wrze­śnia 2021 r. na Wy­dzia­le Teo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu.

Wiadomości

W obozie śmierci upomniał się o prawo do życia

O. Mak­sy­mi­lian Kol­be miał za­le­d­wie 47 lat, gdy od­dał ży­cie za współ­więź­nia w Oświę­ci­miu. Mia­ło to miej­sce 80 lat te­mu, 14 sierp­nia. Jak wy­glą­da­ło to krót­kie ży­cie czło­wie­ka, któ­ry zdo­był się na naj­bar­dziej naj­pięk­niej­sze poświęcenie?