fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Kompendium wiedzy

Piotr Guzdek, „Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie”Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka w Kra­kowie wraz Kra­jowym Ośrodkiem Dusz­pa­sterstwa Rodzin przy­go­towało „Kom­pendium pasto­ralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo uro­dzonego i towa­rzy­szeniu w żałobie osie­ro­conej rodzinie”. Adre­satami kom­pendium są przede wszystkim kapłani, rodziny z doświad­czające śmierci dziecka nie­na­ro­dzonego oraz osoby zaan­ga­żowane w struk­turach dusz­pa­sterstwa rodzin.

Dokument określa warunki kościelnego pogrzebu i spo­sobów jego cele­bracji, a także chrze­ści­jań­skiego prze­ży­wania w rodzinach i wspól­nocie para­fialnej żałoby. Kom­pendium oprócz wskazań dusz­pa­ster­skich dla kapłanów i rodzin zawiera infor­mator pasto­ralno-litur­giczny, w którym zamiesz­czono doku­men­tację nie­zbędną do wypra­wienia pogrzebu dziecku martwo uro­dzonemu wraz ze szcze­gó­łowym omó­wieniem orga­ni­zacji pochówku w przy­padku, gdy płeć dziecka została ustalona oraz gdy pozo­staje nie­zi­den­ty­fi­kowana.

W infor­ma­torze zawarto teksty litur­giczne (rytuał) skła­dające się na trzy możliwe formy spra­wo­wania kościelnego pogrzebu dziecka nie­ochrz­czonego, for­mularz mszalny, pre­facje mszalne o zmarłych, czy­tania biblijne, psalmy respon­so­ryjne, akla­macje przed Ewan­gelią, pro­po­zycje modlitwy wiernych i pieśni podczas Mszy pogrze­bowej, a także pro­po­zycje nabo­żeństw z udziałem rodziców w żałobie, w tym również na Dzień Dziecka Utra­conego.

Kom­pendium wieńczą dwa doku­menty, Mię­dzy­na­ro­dowej Komisji Teo­lo­gicznej i Rady Naukowej Kon­fe­rencji Epi­skopatu Polski, trak­tujące o zba­wieniu dzieci zmarłych bez chrztu.

Publi­kacja została wydana nakładem Wydaw­nictwa Św. Sta­ni­sława BM Wstęp napisał bp Wiesław Śmigiel, prze­wod­ni­czący Rady ds. Rodziny Kon­fe­rencji Epi­skopatu Polski. Publi­kacja jest dostępna w Polskim Sto­wa­rzy­szeniu Obrońców Życia Czło­wieka i Kra­jowym Ośrodku Dusz­pa­sterstwa Rodzin.

%d bloggers like this: