Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

24 lutego, 2022

Kolumbia legalizuje aborcję aż do 6 miesiąca ciąży

Wy­rok o le­ga­li­za­cji abor­cji do 6 mie­sią­ca cią­ży wy­dał Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny. „Abor­cja na ży­cze­nie jest nie­mo­ral­na i bru­tal­nie sprzecz­na z ży­ciem. Po­trze­bu­je­my so­li­dar­no­ści, któ­ra po­ma­ga wy­bie­rać praw­dzi­we do­bro” – oświad­czy­li ko­lum­bij­scy biskupi.

Przeczytaj więcej »