Tylko życie ma przyszłość!

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w sprawie zbadania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z ustawą zasadniczą przesłanki eugenicznej do aborcji

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka stoi na sta­no­wi­sku, że prze­pi­sy kon­sty­tu­cyj­ne mu­szą znaj­do­wać od­zwier­cie­dle­nie w usta­wo­daw­stwie zwy­kłym i po­stu­lu­je wy­klu­cze­nie prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej z pol­skie­go po­rząd­ku prawnego.

Nasze inicjatywy

Dzień Dziecka Utraconego

Dusz­pa­ster­stwo Ro­dzin Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Die­ce­zjal­ne Dusz­pa­ster­stwo Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych i Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka za­pra­sza­ją na 16 paź­dzier­ni­ka 2020 r. do Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie na die­ce­zjal­ne ob­cho­dy Dnia Dziec­ka Utraconego.

Nasze inicjatywy

Kompendium wiedzy

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w Kra­ko­wie wraz Kra­jo­wym Ośrod­kiem Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin przy­go­to­wa­ło „Kom­pen­dium pa­sto­ral­ne o ro­dzin­nym po­grze­bie dziec­ka mar­two uro­dzo­ne­go i to­wa­rzy­sze­niu w ża­ło­bie osie­ro­co­nej rodzinie”.

Nasze inicjatywy

Rekolekcje dla Rodziców w żałobie po śmierci dziecka „Wieczernik Miłosierdzia”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wraz z Dusz­pa­ster­stwem Ro­dzi­ców Dzie­ci Utra­co­nych przy Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach i Dusz­pa­ster­stwem Ro­dzin Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej or­ga­ni­zu­je III Re­ko­lek­cje dla Ro­dzi­ców w ża­ło­bie po śmier­ci dziecka.

Nasze inicjatywy

Gratulacje dla Prezydenta Andrzeja Dudy

W imie­niu Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ser­decz­nie gra­tu­lu­ję po­wtór­ne­go wy­bo­ru na urząd Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

Konkurs dla młodzieży

Konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” – komentarz jury

XVI Ogól­no­pol­ski Kon­kurs dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki cie­szył się re­kor­do­wo du­żym po­wo­dze­niem. Na­de­sła­no po­nad 1100 prac z ca­łej Polski.

Konkurs dla młodzieży

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Opiekunowie prac!

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią ogła­sza­my wy­ni­ki XVI Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Popiełuszki.

Nasze inicjatywy

Fundusz ochrony macierzyństwa

„Fun­dusz ochro­ny ma­cie­rzyń­stwa” za­pew­nia po­moc fi­nan­so­wą ko­bie­tom w cią­ży, znaj­du­ją­cym się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i ro­dzin­nej. W ra­mach Fun­du­szu ko­bie­ta otrzy­mu­je co­mie­sięcz­ne wspar­cie w wy­so­ko­ści 500 zł.

Nasze inicjatywy

Telefon Zaufania Pro-life

Do­świad­czasz prze­mo­cy, nie masz wspar­cia w bli­skich ci oso­bach? Bo­isz się, że stra­cisz partnera/pracę/szansę na rozwój…?

Nasze inicjatywy

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego

W związ­ku z za­ist­nia­łą sy­tu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną, za­uwa­ża­my ko­niecz­ność pod­ję­cia szyb­kich dzia­łań, aby w ra­mach tar­czy an­ty­kry­zy­so­wej zwięk­szyć za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny wszyst­kim upraw­nio­nym ro­dzi­com, wy­cho­wu­ją­cym dzie­ci z niepełnosprawnością.

Nasze inicjatywy

Film dokumentalny „Inżynier” w Telewizji Trwam

Dzi­siaj, w so­bo­tę 25 kwiet­nia 2020 r. o godz. 17:30. Za­pra­sza­my przed ekra­ny! Pierw­szy film o obroń­cy ży­cia dr. inż. An­to­nim Zię­bie – za­ło­ży­cie­lu Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Nasze inicjatywy

List otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości – „O prawo do życia dla nienarodzonych i godną opiekę dla dzieci niepełnosprawnych”

Ocze­ku­je­my, że Pra­wo i Spra­wie­dli­wość nie­zwłocz­nie do­pro­wa­dzi do przy­ję­cia przez Sejm oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu usta­wy „Za­trzy­maj abor­cję” oraz przy­go­tu­je usta­wę zwięk­sza­ją­cą po­moc dla nie­peł­no­spraw­nych do po­zio­mu gwa­ran­tu­ją­ce­go po­kry­cie nie­zbęd­nych kosz­tów le­cze­nia i rehabilitacji.