Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Kartki świąteczne na Boże Narodzenie 2023

Sandro Botticelli, Madonna adorująca Dzieciątko wraz z pięcioma aniołami

Sza­now­ni Państwo!

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w ra­mach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej pro­wa­dzi Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go, z któ­re­go wy­pła­ca­ne są za­po­mo­gi dla ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci do­tknię­te nie­peł­no­spraw­no­ścią. Aby pro­mo­wać in­for­ma­cje o Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go i je­go pod­opiecz­nych roz­pro­wa­dza­my bez­płat­ne kart­ki świą­tecz­ne.

Spraw przy­jem­ność swo­im zna­jo­mym i wy­ślij do nich pięk­ną, tra­dy­cyj­ną kart­kę z ży­cze­nia­mi. Na od­wro­cie każ­dej kart­ki znaj­du­je się krót­ka in­for­ma­cja o dzia­łal­no­ści Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go, któ­re­go ist­nie­nie jest nie­zwy­kle waż­ne dla na­szych pod­opiecz­nych, zwłasz­cza w tak trud­nym okre­sie, jak obec­nie. Ufa­my, że na­sze kart­ki tra­fią wraz z Pań­stwa ży­cze­nia­mi do wie­lu osób życz­li­wych idei ochro­ny ży­cia, któ­re w ten spo­sób do­wie­dzą się o na­szej dzia­łal­no­ści i mo­że też ze­chcą ją wesprzeć.

Dzię­ki To­bie, w mi­ły spo­sób, wię­cej lu­dzi do­wie się jak moż­na po­móc. Po­móż nam do­trzeć z in­for­ma­cją o na­szej dzia­łal­no­ści po­mo­co­wej do swo­jej ro­dzi­ny i znajomych.

Kart­ki moż­na też za­ma­wiać te­le­fo­nicz­nie od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00 – 16.00 pod nu­me­rem te­le­fo­nu 12 311 02 61, ma­ilo­wo (kartki@pro-life.pl) lub za po­mo­cą  for­mu­la­rza in­ter­ne­to­we­go za­miesz­czo­ne­go po­ni­żej. Kart­ki roz­pro­wa­dza­my do wy­czer­pa­nia na­kła­du. Jed­na oso­ba mo­że za­mó­wić mak­sy­mal­nie pięć kom­ple­tów (25 kar­tek). Oso­by za­ma­wia­ją­ce kart­ki nie są zo­bo­wią­za­ne do ja­kiej­kol­wiek wpłaty.

Je­że­li chciał­byś wspo­móc na­szą dzia­łal­ność, a nie chcesz za­ma­wiać kar­tek, mo­żesz prze­ka­zać dar ser­ca na po­moc cho­rym dzie­ciom i obro­nę ży­cia! Two­ja da­ro­wi­zna w wy­so­ko­ści 20, 30, 50 lub 100 zł bę­dzie ogrom­ną po­mo­cą dla po­trze­bu­ją­cych ro­dzin i na­szej mi­sji pro-life.

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Wzo­ry kartek:

Za­mó­wie­nie ze­sta­wu kar­tek moż­na złożyć:

  • wy­peł­nia­jąc for­mu­larz za­miesz­czo­ny poniżej 
  • te­le­fo­nicz­nie w go­dzi­nach 8.00 – 16.00 pod nu­me­rem 12 311 02 61
  • pi­sząc na adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/6
31–142 Kra­ków

Za­mó­wie­nia re­ali­zu­je­my w cią­gu dwóch dni ro­bo­czych. Kart­ki roz­pro­wa­dza­my do wy­czer­pa­nia na­kła­du. Jed­na oso­ba mo­że za­mó­wić mak­sy­mal­nie pięć kom­ple­tów (25 kartek).

Formularz zamówienia kartek:

Formularz do wpłaty daru serca on-line:

Przekaż dar serca
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj