Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

25 października, 2023

Zmarła dr Wanda Półtawska – ikona walki o życie i miłość

Zmar­ła w Kra­ko­wie w wie­ku nie­mal 102 lat dr Wan­da Pół­taw­ska. By­ła nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­na z na­szym Sto­wa­rzy­sze­niem, po­zo­sta­wi­ła po so­bie trwa­łe świa­dec­two w obro­nie ży­cia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci oraz głę­bo­kie­go od­da­nia spra­wie pro-li­fe. Jej dzie­dzic­two bę­dzie ży­ło w na­szych sercach.

Przeczytaj więcej »