Tylko życie ma przyszłość!

Kalwaria Zebrzydowska: Powstał Dom Życia

W Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej po­wstał Dom Ży­cia. Ośro­dek bę­dzie świad­czyć po­moc psy­cho­lo­gicz­ną, du­cho­wą i ma­te­rial­ną m.in. mał­żeń­stwom, któ­re w okre­sie pre­na­tal­nym do­wie­dzia­ły się o nie­ule­czal­nej cho­ro­bie dziec­ka lub ro­dzi­nom po utra­cie po­tom­stwa w wy­ni­ku poronienia.

Wy­re­mon­to­wa­ny bu­dy­nek po­świę­cił 12 czerw­ca prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy KEP ds. Ro­dzi­ny bp Wie­sław Śmigiel.

„Ta­kie do­my i miej­sca for­ma­cji są nie­zwy­kle waż­ne i bar­dzo po­trzeb­ne. Po­trzeb­ne Ko­ścio­ło­wi, a mó­wiąc Ko­ścio­ło­wi ma­my na my­śli kon­kret­nych lu­dzi, któ­rzy prze­ży­wa­jąc kło­po­ty i trud­no­ści po­trze­bu­ją wspar­cia i fa­cho­wej po­mo­cy, a to tu­taj bę­dzie się do­ko­ny­wa­ło. Kie­dy w trud­no­ściach lu­dzie są ra­zem, mo­gą być bli­żej Pa­na Je­zu­sa” – mó­wił bp Wie­sław Śmi­giel, bło­go­sła­wiąc Dom Życia.

W uro­czy­sto­ści wzię­li też udział abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski, me­tro­po­li­ta kra­kow­ski, o. Kon­rad Cho­le­wa OFM, ku­stosz kal­wa­ryj­skie­go sank­tu­arium, o. Le­onard Hry­niew­ski OFM, ini­cja­tor i ko­or­dy­na­tor pla­ców­ki oraz za­pro­sze­ni go­ście i wolontariusze.

Jak in­for­mu­je o. Tar­sy­cjusz Bu­kow­ski OFM z biu­ra pra­so­we­go sank­tu­arium, po za­koń­cze­niu eta­pu przy­go­to­wań po­miesz­czeń prze­zna­czo­nych dla Do­mu Ży­cia fi­na­li­zo­wa­ne są kwe­stie for­mal­ne oraz or­ga­ni­zo­wa­na ka­dra i wo­lon­ta­riu­sze. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści pla­ców­ka roz­pocz­nie funkcjonowanie.

Dom Ży­cia to pla­ców­ka, któ­ra ma za za­da­nie świad­czyć po­moc psy­cho­lo­gicz­ną, du­cho­wą i ma­te­rial­ną ro­dzi­nom, mał­żeń­stwom i oso­bom, któ­re w okre­sie pre­na­tal­nym do­wie­dzia­ły się o nie­ule­czal­nej cho­ro­bie dziec­ka, ro­dzi­nom po utra­cie dziec­ka w wy­ni­ku po­ro­nie­nia, ko­bie­tom i ro­dzi­nom do­tknię­tym skut­ka­mi abor­cji, ro­dzi­nom dzie­ci ter­mi­nal­nie chorych. 

Po­my­sło­daw­cą przed­się­wzię­cia jest o. dr Le­onard Hry­niew­ski OFM – wy­kła­dow­ca teo­lo­gii pa­sto­ral­nej i psy­cho­lo­gii pa­sto­ral­nej, psy­cho­log i psy­cho­te­ra­peu­ta, pra­cu­ją­cy w kal­wa­ryj­skim sanktuarium.

In­sty­tu­cja jest pro­wa­dzo­na przez Sank­tu­arium Pa­syj­no-Ma­ryj­ne w Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Ogród Ży­cia we współ­pra­cy z Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Dom Ży­cia znaj­du­je się w są­siedz­twie ka­plic: Ser­ca Ma­ryi, Cy­re­nej­czy­ka i św. We­ro­ni­ki. Sta­cje te łą­czą ta­jem­ni­ce tru­du ma­cie­rzyń­skiej mi­ło­ści oraz ofiar­nej po­mo­cy bliź­nie­mu. To sym­bo­licz­ne usy­tu­owa­nie Ośrod­ka spra­wia, że sa­mo miej­sce przemawia …

Wzra­sta licz­ba ro­dzin do­tknię­tych nie­ule­czal­ną cho­ro­bą dziec­ka jesz­cze przed uro­dze­niem. Tak sa­mo wy­glą­da sy­tu­acja w dzie­cię­cej on­ko­lo­gii. Co­raz wię­cej jest osób cier­pią­cych na róż­ne­go ro­dza­ju do­le­gli­wo­ści na­tu­ry psy­cho­lo­gicz­nej. Ośro­dek wy­cho­dzi na prze­ciw tym zjawiskom.

Dom Ży­cia moż­na wes­przeć fi­nan­so­wo za po­śred­nic­twem stro­ny domzycia.bernardyni.pl

 

JB
Źró­dło: KAI

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj