fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Jedno dziecko obronione, uratowane jest chwałą Boga

W Święto Męczen­ników Mło­dzianków w Bazylice Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach została odpra­wiona Msza św. w intencji chrze­ści­jań­skiego życia w naszych rodzinach i prze­bła­gania Boga za odrzucony i lek­ce­ważony dar życia ludz­kiego. Eucha­rystii prze­wod­niczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Szkodoń.

Zebranych w Bazylice przy­witał ks. dr Zbi­gniew Bielas, kustosz Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach. – Witam tych wszystkich, którzy są zaan­ga­żowani w dzieło obrony życia od poczęcia aż do natu­ralnej śmierci – powie­dział. – Niech ta nasza dzi­siejsza modlitwa dzięk­czynna i prze­bła­galna za utracone życie, za zlek­ce­ważony dar życia będzie w łącz­ności z całym Kościołem – dodał.

W homilii ks. bp Jan Szkodońprzy­po­mniał, że wcho­dzimy właśnie w rok setnych urodzin świętego Jana Pawła II, wiel­kiego apo­stoła rodziny, gor­liwego obrońcy życia. – Eucha­rystia, którą spra­wujemy jest darem Boga dla nas. Darem jest także każdy człowiek od chwili poczęcia. Eucha­rystia jest uwiel­bieniem za każde życie, także dzięk­czy­nieniem za życie tych dzieci, które zostały zamor­dowane. Tych dzieci, które Kościół zaliczył do męczen­ników– powie­dział. 

Biskup pomoc­niczy archi­die­cezji kra­kow­skiej mówił, że w czasie spra­wo­wanej Eucha­rystii dzię­kujemy dobremu Bogu za wszystkich, którzy poświęcili swoje życie obronie dziecka. – I to się dokonuje usta­wicznie w całym Kościele i w naszej Ojczyźnie, w naszej die­cezji – zaznaczył. Kazno­dzieja wspo­mniał śp. dr. inż. Anto­niego Ziębę oraz wszystkich, którzy na różny sposób indy­wi­du­alnie i w sposób zor­ga­ni­zowany bronią każdego życia. – Modlitwą, publi­ka­cjami, pokutą, która jest dzięk­czy­nieniem i prośbą o nawró­cenie tych, którzy na różny sposób niszczą życie. Wspo­mnijmy wielkie dzieło Duchowej Adopcji, Okna Życia, tych, którzy w sposób indy­wi­dualny próbują być oparciem dla tych matek, które nie mają oparcia wśród bli­skich i w swoim sumieniu – pod­kreślił bp Szkodoń i dodał: – Nasze dzięk­czy­nienie prze­ra­dzające się w prze­pro­szenie, pokutę, jest wypeł­nianiem wiel­kiego zadania, jakie spo­czywa na każdym czło­wieku, dlatego że jest czło­wiekiem i na każdym chrze­ści­janie, dlatego że jest uczniem Chrystusa.

Jak mówił kazno­dzieja, dziś nieraz jesteśmy prze­rażeni tym, co nie­które środki przekazu mówią, piszą o rze­komej wol­ności kobiety, która – jak nie­którzy twierdzą – ma prawo do swojego ciała. – A dziecko nie jest cząstką ciała kobiety, jest osobą – przypomniał.

Bp Szkodoń zauważył, że w dzi­siejszym świecie, wśród men­tal­ności, która jest nieraz obo­jęt­nością, pojawia się poczucie bez­rad­ności. – A my jesteśmy powołani, aby bronić życia. Broniąc życia, wielbimy Boga, uznajemy, że jest Panem życia. Nie człowiek jest panem życia, swojego czy cudzego. Bóg jest Panem – mówił.

Biskup pomoc­niczy archi­die­cezji kra­kow­skiej zauważył, że głośno mówi się dziś o tym, że ci, którzy są przeciw życiu, którzy chcą być panami życia, mają ogromne środki. – Tak, to prawda. Ale z nami jest Bóg. My jesteśmy po stronie Boga, który jest początkiem i kresem. I po to tu jesteśmy, żebyśmy nie upadali na duchu, żebyśmy się nie znie­chęcali. Abyśmy się łączyli w naszej służbie dla Boga, dla kró­lestwa Chry­stu­sowego, dla obrony życia. „Jeśli Bóg z nami, któż prze­ciwko nam?”. Do tej obrony życia można odnieść Pawłowe słowa, że żaden trud nie jest daremny w Panu.

Jedno dziecko obro­nione, ura­towane jest chwałą Boga, umoc­nieniem kró­lestwa Bożego na ziemi.

I ta obrona przy­niesie w wiecz­ności pożytek dla naszego zba­wienia – kon­ty­nuował bp Szkodoń.

Kończąc homilię kazno­dzieja zachęcał, byśmy w roku stu­lecia urodzin św. Jana Pawła II wracali do doku­mentów Świętego Papieża – Polaka.

Na koniec Mszy św. ks. Zbi­gniew Bielas złożył życzenia imie­ninowe bp. Janowi i wręczył Dostojnemu Jubi­latowi obraz Pana Jezusa Miłosiernego.

Mał­go­rzata Pabis

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj