Tylko życie ma przyszłość!

Jedno dziecko obronione, uratowane jest chwałą Boga

W Świę­to Mę­czen­ni­ków Mło­dzian­ków w Ba­zy­li­ce Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach zo­sta­ła od­pra­wio­na Msza św. w in­ten­cji chrze­ści­jań­skie­go ży­cia w na­szych ro­dzi­nach i prze­bła­ga­nia Bo­ga za od­rzu­co­ny i lek­ce­wa­żo­ny dar ży­cia ludz­kie­go. Eu­cha­ry­stii prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. bp Jan Szkodoń.

Ze­bra­nych w Ba­zy­li­ce przy­wi­tał ks. dr Zbi­gniew Bie­las, ku­stosz Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach. – Wi­tam tych wszyst­kich, któ­rzy są za­an­ga­żo­wa­ni w dzie­ło obro­ny ży­cia od po­czę­cia aż do na­tu­ral­nej śmier­ci – po­wie­dział. – Niech ta na­sza dzi­siej­sza mo­dli­twa dzięk­czyn­na i prze­bła­gal­na za utra­co­ne ży­cie, za zlek­ce­wa­żo­ny dar ży­cia bę­dzie w łącz­no­ści z ca­łym Ko­ścio­łem – dodał.

W ho­mi­lii ks. bp Jan Szko­dońprzy­po­mniał, że wcho­dzi­my wła­śnie w rok set­nych uro­dzin świę­te­go Ja­na Paw­ła II, wiel­kie­go apo­sto­ła ro­dzi­ny, gor­li­we­go obroń­cy ży­cia. – Eu­cha­ry­stia, któ­rą spra­wu­je­my jest da­rem Bo­ga dla nas. Da­rem jest tak­że każ­dy czło­wiek od chwi­li po­czę­cia. Eu­cha­ry­stia jest uwiel­bie­niem za każ­de ży­cie, tak­że dzięk­czy­nie­niem za ży­cie tych dzie­ci, któ­re zo­sta­ły za­mor­do­wa­ne. Tych dzie­ci, któ­re Ko­ściół za­li­czył do mę­czen­ni­ków– po­wie­dział. 

Bi­skup po­moc­ni­czy ar­chi­die­ce­zji kra­kow­skiej mó­wił, że w cza­sie spra­wo­wa­nej Eu­cha­ry­stii dzię­ku­je­my do­bre­mu Bo­gu za wszyst­kich, któ­rzy po­świę­ci­li swo­je ży­cie obro­nie dziec­ka. – I to się do­ko­nu­je usta­wicz­nie w ca­łym Ko­ście­le i w na­szej Oj­czyź­nie, w na­szej die­ce­zji – za­zna­czył. Ka­zno­dzie­ja wspo­mniał śp. dr. inż. An­to­nie­go Zię­bę oraz wszyst­kich, któ­rzy na róż­ny spo­sób in­dy­wi­du­al­nie i w spo­sób zor­ga­ni­zo­wa­ny bro­nią każ­de­go ży­cia. – Mo­dli­twą, pu­bli­ka­cja­mi, po­ku­tą, któ­ra jest dzięk­czy­nie­niem i proś­bą o na­wró­ce­nie tych, któ­rzy na róż­ny spo­sób nisz­czą ży­cie. Wspo­mnij­my wiel­kie dzie­ło Du­cho­wej Ad­op­cji, Okna Ży­cia, tych, któ­rzy w spo­sób in­dy­wi­du­al­ny pró­bu­ją być opar­ciem dla tych ma­tek, któ­re nie ma­ją opar­cia wśród bli­skich i w swo­im su­mie­niu – pod­kre­ślił bp Szko­doń i do­dał: – Na­sze dzięk­czy­nie­nie prze­ra­dza­ją­ce się w prze­pro­sze­nie, po­ku­tę, jest wy­peł­nia­niem wiel­kie­go za­da­nia, ja­kie spo­czy­wa na każ­dym czło­wie­ku, dla­te­go że jest czło­wie­kiem i na każ­dym chrze­ści­ja­nie, dla­te­go że jest uczniem Chrystusa.

Jak mó­wił ka­zno­dzie­ja, dziś nie­raz je­ste­śmy prze­ra­że­ni tym, co nie­któ­re środ­ki prze­ka­zu mó­wią, pi­szą o rze­ko­mej wol­no­ści ko­bie­ty, któ­ra – jak nie­któ­rzy twier­dzą – ma pra­wo do swo­je­go cia­ła. – A dziec­ko nie jest cząst­ką cia­ła ko­bie­ty, jest oso­bą – przypomniał.

Bp Szko­doń za­uwa­żył, że w dzi­siej­szym świe­cie, wśród men­tal­no­ści, któ­ra jest nie­raz obo­jęt­no­ścią, po­ja­wia się po­czu­cie bez­rad­no­ści. – A my je­ste­śmy po­wo­ła­ni, aby bro­nić ży­cia. Bro­niąc ży­cia, wiel­bi­my Bo­ga, uzna­je­my, że jest Pa­nem ży­cia. Nie czło­wiek jest pa­nem ży­cia, swo­je­go czy cu­dze­go. Bóg jest Pa­nem – mówił.

Bi­skup po­moc­ni­czy ar­chi­die­ce­zji kra­kow­skiej za­uwa­żył, że gło­śno mó­wi się dziś o tym, że ci, któ­rzy są prze­ciw ży­ciu, któ­rzy chcą być pa­na­mi ży­cia, ma­ją ogrom­ne środ­ki. – Tak, to praw­da. Ale z na­mi jest Bóg. My je­ste­śmy po stro­nie Bo­ga, któ­ry jest po­cząt­kiem i kre­sem. I po to tu je­ste­śmy, że­by­śmy nie upa­da­li na du­chu, że­by­śmy się nie znie­chę­ca­li. Aby­śmy się łą­czy­li w na­szej służ­bie dla Bo­ga, dla kró­le­stwa Chry­stu­so­we­go, dla obro­ny ży­cia. „Je­śli Bóg z na­mi, któż prze­ciw­ko nam?”. Do tej obro­ny ży­cia moż­na od­nieść Paw­ło­we sło­wa, że ża­den trud nie jest da­rem­ny w Panu.

Jed­no dziec­ko obro­nio­ne, ura­to­wa­ne jest chwa­łą Bo­ga, umoc­nie­niem kró­le­stwa Bo­że­go na ziemi.

I ta obro­na przy­nie­sie w wiecz­no­ści po­ży­tek dla na­sze­go zba­wie­nia – kon­ty­nu­ował bp Szkodoń.

Koń­cząc ho­mi­lię ka­zno­dzie­ja za­chę­cał, by­śmy w ro­ku stu­le­cia uro­dzin św. Ja­na Paw­ła II wra­ca­li do do­ku­men­tów Świę­te­go Pa­pie­ża – Polaka.

Na ko­niec Mszy św. ks. Zbi­gniew Bie­las zło­żył ży­cze­nia imie­ni­no­we bp. Ja­no­wi i wrę­czył Do­stoj­ne­mu Ju­bi­la­to­wi ob­raz Pa­na Je­zu­sa Miłosiernego.

Mał­go­rza­ta Pabis

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj