Tylko życie ma przyszłość!


Notice: Undefined variable: post in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

IV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych

W so­bo­tę, 5 czerw­ca, od­bę­dzie się IV Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych do Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Pa­tro­nat nad piel­grzym­ką spra­wu­je abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski, me­tro­po­li­ta kra­kow­ski, któ­ry skie­ru­je do ro­dzin oko­licz­no­ścio­wy list.

Spo­tka­nie ro­dzin roz­pocz­nie mo­dli­twa Anioł Pań­ski o godz. 12.00 w ba­zy­li­ce ła­giew­nic­kiej, po któ­rej na­stą­pi ce­le­bra­cja Mszy świę­tej pod prze­wod­nic­twem ks. prof. Lu­cja­na Szcze­pa­nia­ka SCJ, ka­pe­la­na Uni­wer­sy­tec­kie­go Szpi­ta­la Dzie­cię­ce­go w Kra­ko­wie. Eu­cha­ry­stię do­peł­ni na­bo­żeń­stwo za­wie­rze­nia zmar­łych dzie­ci Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu. Uro­czy­stą ce­le­brę uświet­ni chór sanktuaryjny.

Ro­dzi­ny otrzy­ma­ją na miej­scu ak­ty za­wie­rze­nia i oko­licz­no­ścio­we świe­ce. W trak­cie na­bo­żeń­stwa zwie­rze­nia ka­płan prze­ka­że ro­dzi­nom z pas­cha­łu Świa­tło Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go. Ro­dzi­ce z za­pa­lo­ny­mi świe­ca­mi od­mó­wią wraz z ce­le­bran­sem akt za­wie­rze­nia dziec­ka Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu i od­śpie­wa­ją Ma­gni­fi­cat ja­ko dzięk­czy­nie­nie za dar je­go życia.

Przy wej­ściu do ba­zy­li­ki do spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne­go ko­sza ro­dzi­ny bę­dą mo­gły zło­żyć kar­ty z imie­niem i na­zwi­skiem zmar­łe­go dziec­ka, któ­re na­stęp­nie zo­sta­ną zło­żo­ne na oł­ta­rzu w pro­ce­sji z da­ra­mi. Imio­na dzie­ci po za­koń­czo­nej piel­grzym­ce bę­dą wpi­sa­ne do Księ­gi Dzie­ci Utraconych

Piel­grzym­ka ad­re­so­wa­na jest ro­dzin do­świad­czo­nych śmier­cią dziec­ka nie­na­ro­dzo­ne­go i na­ro­dzo­ne­go, umie­ra­ją­ce­go w wy­ni­ku po­ro­nień sa­mo­ist­nych, w wy­pad­kach ko­mu­ni­ka­cyj­nych, na sku­tek cho­rób on­ko­lo­gicz­nych i śmier­ci sa­mo­bój­czej. Każ­da oso­ba, któ­ra czu­je się do­tknię­ta śmier­cią dziec­ka w ro­dzi­nie, jest za­pro­szo­na do uczest­nic­twa w pielgrzymce.

Swo­je miej­sce po­śród piel­grzy­mów od­naj­dą tak­że ro­dzi­ce z do­świad­cze­niem prze­mo­cy prenatalnej.

Ini­cja­to­rem do­rocz­nych spo­tkań ro­dzin w ża­ło­bie po śmier­ci dziec­ka jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w Kra­ko­wie i Dusz­pa­ster­stwo Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych dzia­ła­ją­ce od sze­re­gu lat przy Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach. W tym ro­ku głów­nym ko­or­dy­na­to­rem piel­grzym­ki jest Wy­dział Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin Ku­rii Me­tro­po­li­tal­nej w Krakowie.

Trans­mi­sja z piel­grzym­ki: TV Mi­ło­sier­dzie – YouTube

Wy­da­rze­nie na Fa­ce­bo­oku. 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj