Tylko życie ma przyszłość!

Irlandia Północna: najbardziej ekstremalny reżim aborcyjny w Europie

Or­ga­ni­za­cje pro-li­fe na Wy­spach Bry­tyj­skich pla­nu­ją za­skar­żyć prze­pi­sy o peł­nym fi­nan­so­wa­niu usług abor­cyj­nych przez pań­stwo na te­re­nie Ir­lan­dii Północnej.

Ze­spół praw­ni­ków przy­go­to­wu­je się do są­do­wej ba­ta­lii prze­ciw de­cy­zji Lon­dy­nu, któ­ry wy­po­sa­żył se­kre­ta­rza sta­nu ds. Ir­lan­dii Pół­noc­nej w upraw­nie­nia, ozna­cza­ją­ce na tym te­re­nie eks­pan­sję kul­tu­ry śmier­ci na ol­brzy­mią skalę.

Sto­wa­rzy­sze­nie Ochro­ny Dzie­ci Nie­na­ro­dzo­nych (SPUC) oraz Cen­trum Bio­etycz­nej Re­for­my Ir­lan­dii Pół­noc­nej (CBR NI) po­wo­ła­ły ze­spół praw­ni­ków, w ce­lu sto­cze­nia „ba­ta­lii, któ­ra jest klu­czo­wa dla kon­ty­nu­acji ru­chu obro­ny ży­cia” w tej czę­ści świata.

Lon­dyn upra­wo­moc­nił se­kre­ta­rza sta­nu ds. Ir­lan­dii Pół­noc­nej Bran­do­na Le­wi­sa w za­kre­sie po­dej­mo­wa­nia pro­abor­cyj­nych de­cy­zji na nie­bo­tycz­ną ska­lę. Jest to sze­ro­ko za­kro­jo­na kam­pa­nia, któ­ra obej­mu­je sto­sow­ne kro­ki w dzie­dzi­nie służ­by zdro­wia, w wy­mia­rze spra­wie­dli­wo­ści czy edu­ka­cji. O sprze­ciw wo­bec te­go pro­ce­su obroń­cy ży­cia ape­lu­ją do „męż­czyzn i ko­biet ze wszyst­kich śro­do­wisk po­li­tycz­nych, wy­znań i tra­dy­cji, któ­rzy uwa­ża­ją pra­wo do ży­cia za pod­sta­wo­we pra­wo człowieka”.

Liam Gib­son ze Sto­wa­rzy­sze­nia Ochro­ny Dzie­ci Nie­na­ro­dzo­nych na­zy­wa ten krok „ha­nieb­nym prze­ję­ciem wła­dzy” przez West­min­ster i mó­wi o „nie­kon­sty­tu­cyj­nych prze­pi­sach, któ­re da­ją se­kre­ta­rzo­wi sta­nu upraw­nie­nia do pro­mo­wa­nia abor­cji w do­wol­ny spo­sób, ja­ki uzna on za sto­sow­ny”. Jak stwier­dza dzia­łacz, „mo­że on pro­wa­dzić kam­pa­nie, aby zmie­nić opi­nię pu­blicz­ną i «zmniej­szyć pięt­no» ne­ga­tyw­nej oce­ny abor­cji. Mo­że na­wet po­sta­wić zna­ki dro­go­we, aby kie­ro­wać lu­dzi do ośrod­ków abor­cyj­nych”. Moż­li­wa też bę­dzie, na wzór An­glii i Wa­lii, obo­wiąz­ko­wa edu­ka­cja sek­su­al­na we wszyst­kich szko­łach, a po­nad­to le­ga­li­za­cja abor­cji dla nie­let­nich dziew­cząt bez wie­dzy ich rodziców.

Obroń­ca ży­cia ak­cen­tu­je kwe­stię in­stru­men­tal­ne­go trak­to­wa­nia spra­wy abor­cji, w kon­tek­ście ce­lo­wej po­li­ty­ki Lon­dy­nu, któ­re­go ruch „śmier­tel­nie pod­wa­ża de­cen­tra­li­za­cję”. John De­ighan, za­stęp­ca dy­rek­to­ra ge­ne­ral­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Ochro­ny Dzie­ci Nie­na­ro­dzo­nych (SPUC), po­wie­dział, że do­świad­cza­my obec­nie „naj­trud­niej­szych cza­sów, z ja­ki­mi kie­dy­kol­wiek spo­tkał się ruch pro-li­fe w Ir­lan­dii Pół­noc­nej. Lon­dyn pró­bu­je na­rzu­cić nie­chęt­nej po­pu­la­cji naj­bar­dziej eks­tre­mal­ny re­żim abor­cyj­ny w Europie”.

Pod­sta­wą za­skar­że­nia bę­dzie stwier­dze­nie, że prze­pi­sy, w któ­re Lon­dyn wy­po­sa­żył se­kre­ta­rza sta­nu ds. Ir­lan­dii Pół­noc­nej są praw­nie po­za je­go kom­pe­ten­cja­mi. Obec­nie pro­wa­dzo­na jest spo­łecz­na zbiór­ka po­nad 100 tys. fun­tów na po­kry­cie kosz­tów są­do­wych tej bez­pre­ce­den­so­wej sprawy.

 

Źró­dło: KAI

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj