Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

II Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

II „Tydzień modlitw o ochronę życia” (2022). Fot.: https://pl.123rf.com/

Chce­my na no­wo usły­szeć Ewan­ge­lię ży­cia w świe­cie, w któ­rym w wie­lu kra­jach na­stę­pu­je li­be­ra­li­za­cja pra­wa abor­cyj­ne­go. Oka­zją do te­go bę­dzie Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia, któ­ry po­trwa od 19 do 25 mar­ca 2022 r.

„Dzie­ci są ko­cha­ne, za­nim przyj­dą na świat” na­pi­sał pa­pież Fran­ci­szek w ad­hor­ta­cji Amo­ris la­eti­tia. Mię­dzy in­ny­mi te sło­wa bę­dzie­my roz­wa­żać w Ro­ku Ro­dzi­ny „Amo­ris la­eti­tia” pod­czas te­go­rocz­ne­go Ty­go­dnia Mo­dlitw o Ochro­nę Życia.

Spór o pra­wo do ży­cia trwa i bę­dzie trwał za­wsze. Or­ga­ni­za­cje pro­abor­cyj­ne otwar­cie mó­wią, że chcą abor­cji do po­ro­du. Pre­zy­dent Fran­cji Em­ma­nu­el Ma­cron chce, by pra­wo do abor­cji zo­sta­ło wpi­sa­ne do Kar­ty praw pod­sta­wo­wych Unii Eu­ro­pej­skiej. Wła­dze Ma­dry­tu zde­cy­do­wa­ły, że or­ga­ni­za­to­rzy pro­te­stów pod kli­ni­ka­mi abor­cyj­ny­mi, ale też pod­mio­ty pu­bli­ku­ją­ce pro-li­fe­’o­we tre­ści w in­ter­ne­cie ma­ją być po­zba­wio­ne sub­sy­diów z bu­dże­tu hisz­pań­skiej sto­li­cy. To tyl­ko dwa przy­kła­dy z wie­lu. Wal­ka o abor­cję na ży­cze­nie to­czy się na na­szych oczach w wie­lu kra­jach na świe­cie, tak­że na pol­skim po­dwór­ku, gdzie or­ga­ni­za­cje an­ti-li­fe żą­da­ją, by zrów­nać ją z in­ny­mi świad­cze­nia­mi me­dycz­ny­mi. Mu­si­my być go­to­wi do pod­ję­cia me­ry­to­rycz­nej dys­ku­sji, po­zy­tyw­nej edu­ka­cji pro-li­fe oraz – je­śli je­ste­śmy oso­ba­mi wie­rzą­cy­mi – do mo­dli­twy w in­ten­cjach ochro­ny ży­cia ludz­kie­go. Spra­wa sza­cun­ku do ży­cia nie jest kwe­stią re­li­gij­ną i nie moż­na jej ze­pchnąć do ka­te­go­rii roz­wa­żań fi­lo­zo­ficz­nych. Pra­wo do ży­cia jest uni­wer­sal­ne, po­nadwy­zna­nio­we. Ale po­nie­waż je­ste­śmy ka­to­li­ka­mi, chce­my tę kwe­stię włą­czyć do na­szej modlitwy.

Po raz dru­gi za­pra­sza­my na mo­dli­tew­ne spo­tka­nie pod­czas Ty­go­dnia Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia. Na­szą mo­dli­twą chce­my ob­jąć wszyst­kie dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne i ich ro­dzi­ców, szcze­gól­nie gdy otrzy­mu­ją trud­ną dia­gno­zę pre­na­tal­ną. Bę­dzie­my się rów­nież mo­dlić za mło­dzież, by by­ła wier­na chrze­ści­jań­skim war­to­ściom, za pie­lę­gniar­ki, po­łoż­ne, le­ka­rzy i far­ma­ceu­tów, a tak­że za po­li­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy. W ubie­głym ro­ku w mo­dli­twę włą­czy­ło się po­nad 100 tys. osób. Ma­my na­dzie­ję, że w tym ro­ku rów­nież wie­le osób ze­chce mo­dlić się w in­ten­cjach obro­ny ży­cia ludzkiego.

Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia jest rów­nież za­pro­sze­niem do czyn­ne­go włą­cze­nia się w dzia­ła­nia pro-li­fe na mia­rę na­szych moż­li­wo­ści. Chce­my, by stał się on oka­zją do re­flek­sji i za­py­ta­nia sa­mych sie­bie o to, czy po­mo­gli­śmy in­nym ro­dzi­com po­ko­chać ich dzie­ci. Co zro­bi­li­śmy, kie­dy w ich oczach wi­dzie­li­śmy strach? Czy by­li­śmy opar­ciem dla swo­jej ko­le­żan­ki, zna­jo­mej z pra­cy, są­siad­ki, któ­ra zo­sta­ła mat­ką, choć te­go nie pla­no­wa­ła? Czy by­li­śmy życz­li­wi dla ro­dzin wie­lo­dziet­nych? Czy za­ofe­ro­wa­li­śmy choć­by naj­mniej­sze wspar­cie or­ga­ni­za­cyj­ne lub fi­nan­so­we ro­dzi­com, któ­rzy wy­cho­wu­ją dziec­ko z nie­peł­no­spraw­no­ścią, bo na­wet ta naj­mniej­sza po­moc jest lep­sza od naj­więk­sze­go współ­czu­cia? De­kla­ra­cja: „Ni­gdy nie do­ko­nam abor­cji” to za ma­ło. Na­szym za­da­niem jest po­móc wszyst­kim ro­dzi­com w przy­ję­ciu ich dziec­ka ta­kim, ja­kie jest. Na­wet je­śli z ludz­kie­go punk­tu wi­dze­nia wy­da­je nam się, że po­czę­ło się ono nie w porę.

Do włą­cze­nia się w mo­dli­twę za­chę­ca­my ro­dzi­ny, za­ko­ny, pa­ra­fie, kle­ry­ków, wspól­no­ty, na­uczy­cie­li i wy­cho­waw­ców, ka­te­che­tów, mło­dzież i wszyst­kich tych, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ży­cia każ­de­go czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. W świe­cie, któ­ry dzie­li dzie­ci na „chcia­ne” i „nie­chcia­ne”; w świe­cie, w któ­rym za­bi­ja obo­jęt­ność i fał­szy­wa li­tość, wszy­scy po­trze­bu­je­my na no­wo usły­szeć Ewan­ge­lię życia.

Mo­dli­twa jest bar­dzo waż­na. Wie­dzą o tym tak­że zwo­len­ni­cy abor­cji. Z jed­nej stro­ny wy­śmie­wa­ją się z osób z ró­żań­ca­mi, któ­re mo­dlą się przed kli­ni­ka­mi abor­cyj­ny­mi, na­zy­wa­jąc je fa­na­ty­ka­mi, z dru­giej po­dej­mu­ją wszel­kie kro­ki, aby praw­nie tej mo­dli­twy za­ka­zać np. w Hisz­pa­nii. Przy­zna­ją tym sa­mym, że wbrew te­mu, co gło­szą, wie­rzą w jej si­łę. Mo­dli­twa pro-li­fe­rów ra­tu­je ży­cie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Od­kąd kil­ka lat te­mu po dru­giej stro­nie uli­cy, bli­sko kli­ni­ki Plan­ned Pa­ren­tho­od w Sa­int Lo­uis, za­miesz­ka­ły sio­stry za­kon­ne, mo­dlą­ce się w in­ten­cjach pro-li­fe, na­stą­pił spa­dek licz­by abor­cji do­ko­ny­wa­nych w tej kli­ni­ce i w ca­łym sta­nie Mis­so­uri. Mo­cy mo­dli­twy do­świad­czy­ła też Ab­by John­son, ame­ry­kań­ska pro-li­fer­ka, by­ła dy­rek­tor­ka kli­ni­ki abor­cyj­nej Plan­ned Pa­ren­tho­od w Tek­sa­sie. Ab­by przy­zna­ła, że ogrom­ne wra­że­nie wy­warł na niej wi­dok twa­rzy za­kon­ni­cy mo­dlą­cej się na ko­la­nach przed jej kliniką.

Tak jak rok te­mu Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia roz­pocz­nie się w li­tur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Jó­ze­fa (19 mar­ca), a za­koń­czy w Dzień Świę­to­ści Ży­cia (25 mar­ca). Każ­de­go dnia od­mó­wi­my li­ta­nię do Świę­tej Ro­dzi­ny, mo­dli­twę uło­żo­ną przez św. Ja­na Paw­ła II i za­czerp­nię­tą z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vi­tae oraz roz­wa­ży­my frag­ment ad­hor­ta­cji Amo­ris la­eti­tia pa­pie­ża Franciszka.

Do mo­dli­tew­nej ini­cja­ty­wy moż­na się za­pi­sać na stro­nie zazyciem.pro-life.pl oraz te­le­fo­nicz­nie pod nu­me­rem 12 311 02 60. Bro­szu­rę ze wszyst­ki­mi mo­dli­twa­mi moż­na po­brać ze stro­ny in­ter­ne­to­wej. Moż­na ją rów­nież bez­płat­nie za­mó­wić te­le­fo­nicz­nie w for­mie drukowanej.

Roz­wa­ża­nia na­pi­sa­ne przez o. Krzysz­to­fa Nie­wia­dom­skie­go, kra­kow­skie­go ka­pu­cy­na od lat zwią­za­ne­go ze śro­do­wi­skiem pro-li­fe, otrzy­ma­ły imprimatur.

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj