fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Holandia zalegalizowała eutanazję osób z demencją

Sąd Naj­wyższy Holandii wydał szo­kujący werdykt lega­li­zujący euta­nazję osób z demencją. Jest to kolejny krok w kie­runku pro­mo­wania kultury śmierci.

W oświad­czeniu holen­der­skiego try­bunału czytamy: „Euta­nazja może być prze­pro­wa­dzona także w sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli”. Ta decyzja Sądu związana jest z głośną sprawą 74-letniej kobiety dotkniętej chorobą Alzhe­imera. Aby ułatwić wyko­nanie euta­nazji w 2016 r. do kawy dosypano jej środki usy­piające po których straciła przy­tomność. Po chwili się jednak ocknęła i córka musiała ją przy­trzy­mywać, by umoż­liwić dokoń­czenie euta­nazji przez zastrzyk. Sprawa wyszła na jaw a lekarka wyko­nująca zastrzyk została oskarżona o zabójstwo. Sąd wówczas stwierdził, że pacjent, który chce umrzeć, musi potwierdzić wolę wyko­nania euta­nazji. W kolejnych instan­cjach lekarka została unie­win­niona, a następnie ten wyrok pod­trzymał Sąd Naj­wyższy, uznając, że euta­nazja może być prze­pro­wa­dzona w sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli.

Holandia małymi kroczkami posuwa się w stronę libe­ra­li­zacji prze­pisów doty­czących euta­nazji. Depcze war­tości ludz­kiego życia i staje się krajem zbrod­niczym. Holen­derskie sta­ty­styki tzw. wspo­ma­ganych samo­bójstw są prze­ra­żające. W roku 2019 w Holandii było 3122 przy­padków euta­nazji. To aż o 22 procent więcej niż w roku 2018. Nawet dzieci, za zgodą ich rodziców, w wieku 12 lat mogą poddać się euta­nazji. Wspo­magane samo­bójstwo jest legalne w Holandii od 2002 roku. Ten kto domaga się euta­nazji niszczy etos lekarski, ponieważ wymusza na medykach by stali się zabójcami. Każdy lekarz, jeszcze przed pod­jęciem praktyki zawo­dowej zobo­wiązany jest do zło­żenia przy­sięgi Hipo­kratesa. Zgodnie z nią pod­stawową zasadą jest sen­tencja: primum non nocere. W samej przy­siędze Hipo­kratesa napisane jest: „nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmier­cio­nośnej tru­cizny, ani nikomu nie będę jej doradzał”. Dla każdego państwa życie ludzkie powinno być war­tością naj­waż­niejszą. Kościół kato­licki twardo stoi na sta­no­wisku, że euta­nazja narusza Dekalog, a mia­no­wicie – V przy­ka­zanie „Nie zabijaj”. Życie każdego czło­wieka jest świę­tością, bez względu na stan jego zdrowia fizycznego czy psy­chicznego. Wszelkie próby war­to­ścio­wania życia ludz­kiego, mogą jedynie dopro­wadzić do tra­gicznych kon­se­kwencji.

 

JB
Źródło: dorzeczy.pl

 

%d bloggers like this: