Tylko życie ma przyszłość!

Hiszpania zalegalizowała eutanazję

Kongres Depu­to­wanych zale­ga­li­zował w Hisz­panii prawo do euta­nazji. Prze­ciwni temu byli jedynie depu­towani dwóch naj­więk­szych ugru­powań opo­zycji par­la­men­tarnej: cen­tro­pra­wi­cowej Partii Ludowej oraz kon­ser­wa­tywnego Vox.

Kongres Depu­to­wanych, niższa izba par­la­mentu Hisz­panii, zatwierdził podczas gło­so­wania poprawki Senatu do ustawy lega­li­zu­jącej euta­nazję w tym kraju. Więk­szość poselska zde­cy­dowała, że prawo do euta­nazji przy­słu­giwać będzie jedynie osobom cier­piącym na nie­ule­czalne choroby.

Podczas poprze­dza­jącej gło­so­wanie debaty prze­ciwnicy euta­nazji twier­dzili, że bazujący na koalicji socja­listów i lewi­cowego Unidas Podemos rząd Pedra San­cheza for­sował euta­nazję, ponieważ sam nigdy nie potrafił zapewnić nale­żytej opieki palia­tywnej osobom cier­piącym. Zwo­lennicy tzw. śmierci wspo­ma­ganej argu­men­towali tym­czasem, że euta­nazja „jest potrzebna jako moż­liwość godnej śmierci”.

Według ustawy lega­li­zu­jącej w Hisz­panii euta­nazję osoba wnio­skująca o tzw. śmierć wspo­maganą będzie musiała odbyć szereg kon­sul­tacji medycznych potwier­dza­jących, że jest osobą cier­piąca na poważną chorobę, chro­niczną, a zarazem nie­ule­czalną. W doku­mencie prze­wi­dziano, że konieczne będzie m.in. dwu­krotne wnio­sko­wanie o dopusz­czenie do zabiegu euta­nazji, aby wykluczyć ewen­tualną pomyłkę lub zmu­szanie kogoś do pod­dania się tzw. śmierci wspomaganej.

Zgodnie z nową ustawą mak­sy­malnie od zło­żenia wniosku do prze­pro­wa­dzenia euta­nazji nie powinno minąć więcej niż 40 dni.

Hisz­pania stała się czwartym, po Holandii, Belgii i Luk­sem­burgu, krajem UE, w którym obo­wią­zywać będzie legalna euta­nazja. Euta­nazja w Polsce jest nie­le­galna. Polski Kodeks karny określa euta­nazję jako zabójstwo, a osoba, która dopuści się pomocy w ode­braniu życia może odpo­wiadać za zabójstwo.

Każda euta­nazja jest moralnie nie­do­pusz­czalna, również w przy­padkach, gdy jej celem jest zli­kwi­do­wanie bólu osoby cier­piącej. Pro­po­zycją dla cier­piącego czło­wieka jest medycyna palia­tywna i opieka hospi­cyjna, które powinny być bar­dziej doce­nione i sto­sowane. Euta­nazja stoi w sprzecz­ności z god­nością osoby ludzkiej. Obo­wią­zujący w Polsce Kodeks Etyki Lekar­skiej mówi: „Leka­rzowi nie wolno sto­sować euta­nazji ani pomagać choremu w popeł­nieniu samobójstwa”.

 

JB
Źródło: KAI

Fot.: pl.123rf.com

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj