Tylko życie ma przyszłość!

31 marca, 2021

Wiadomości

Hiszpania zalegalizowała eutanazję

Kongres Depu­to­wanych zale­ga­li­zował w Hisz­panii prawo do euta­nazji. Prze­ciwni temu byli jedynie depu­towani dwóch naj­więk­szych ugru­powań opo­zycji par­la­men­tarnej: cen­tro­pra­wi­cowej Partii Ludowej oraz kon­ser­wa­tywnego Vox.