Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

10 maja, 2023

Hiszpania: ustawa aborcyjna jest zgodna z konstytucją

Obo­wią­zu­ją­ca w Hisz­pa­nii od 2010 r. usta­wa abor­cyj­na jest zgod­na z ich kon­sty­tu­cją, orzekł we wto­rek Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny. Sę­dzio­wie stwier­dzi­li, że ko­bie­ty mo­gą za­bić swo­je dziec­ko, gdy sa­me pod­ję­ły ta­ką de­cy­zję, a nie są do te­go zmuszane.

Przeczytaj więcej »