Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

6 marca, 2022

Płock: drugie dziecko w Oknie Życia

Zdro­wa dziew­czyn­ka, uro­dzo­na pod ko­niec stycz­nia te­go ro­ku, zna­le­zio­na zo­sta­ła 2 mar­ca w Oknie Ży­cia w Płoc­ku. Zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi, dziec­ko prze­by­wa obec­nie w szpi­ta­lu. To dru­gie dziec­ko w płoc­kim Oknie Ży­cia, znaj­du­ją­cym się w do­mu Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bo­żej Mi­ło­sier­dzia w Płocku.

Przeczytaj więcej »