fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Gratulacje dla Prezydenta Andrzeja Dudy

Kraków, 13 lipca 2020 r.

Sza­nowny Pan
dr Andrzej Duda
Pre­zydent Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej
Pałac Pre­zy­dencki
ul. Kra­kowskie Przed­mieście 48/50
00–071 War­szawa

 

Sza­nowny Panie Pre­zy­dencie!

 

W imieniu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka ser­decznie gra­tuluję powtórnego wyboru na urząd Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej. Polacy wybrali Pre­zy­denta sta­wia­jącego wsparcie dla rodzin na pierwszym miejscu swojego pro­gramu i oczekują kon­ty­nuacji sku­tecznej polityki pro­ro­dzinnej.

Sza­cunek dla życia od momentu poczęcia do natu­ralnej śmierci jest inte­gralnym ele­mentem takiej polityki, dlatego cie­szymy się z sukcesu Pana Pre­zy­denta, a znając Pana sta­no­wisko w sprawie aborcji euge­nicznej, ape­lujemy o pod­jęcie działań zmie­rza­jących do zakoń­czenia tego nie­ludz­kiego pro­cederu. Prosimy także o rów­no­ległe pod­jęcie prac nad ustawą zna­cząco zwięk­szającą pomoc państwa dla rodzin wycho­wu­jących dzieci dotknięte nie­peł­no­spraw­nością.

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka deklaruje gotowość współ­pracy z Panem Pre­zy­dentem przy wszelkich ini­cja­tywach na rzecz budo­wania Cywi­li­zacji Życia w naszej Ojczyźnie.

 

Życzę wielu kolejnych suk­cesów w służbie na rzecz Polski
i łączę wyrazy głę­bo­kiego sza­cunku,

 

Woj­ciech Zięba
prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka

%d bloggers like this: