Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Fundusz ochrony macierzyństwa

Fundusz ochrony macierzyństwa

„Fun­dusz ochro­ny ma­cie­rzyń­stwa” za­pew­nia po­moc fi­nan­so­wą ko­bie­tom w cią­ży, znaj­du­ją­cym się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i ro­dzin­nej. W ra­mach Fun­du­szu ko­bie­ta otrzy­mu­je co­mie­sięcz­ne wspar­cie w wy­so­ko­ści 500 zł. Środ­ki są wy­pła­ca­ne już w cią­ży, dzię­ki cze­mu ma­ma mo­że m.in. skom­ple­to­wać wy­praw­kę dla no­wo­rod­ka, za­pła­cić za wi­zy­ty le­kar­skie, ku­pić pie­lu­chy. Wspar­cie jest przy­zna­wa­ne do ukoń­cze­nia przez dziec­ko dru­gie­go ro­ku życia.

Re­gu­la­min „Fun­du­szu ochro­ny macierzyństwa”

I. Ce­lem fun­du­szu, pro­wa­dzo­ne­go przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w ra­mach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej jest:

 1. wspar­cie fi­nan­so­we ko­biet w cią­ży, znaj­du­ją­cych się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i rodzinnej,
 2. uła­twie­nie pod­ję­cia de­cy­zji o uro­dze­niu dziec­ka ko­bie­tom w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i rodzinnej,
 3. współ­fi­nan­so­wa­nie kosz­tów zwią­za­nych z cią­żą i po­ro­dem, a tak­że utrzy­ma­niem dziec­ka do ukoń­cze­nia przez nie dru­gie­go ro­ku życia.

II. Ad­re­sa­ci pomocy:

Ko­bie­ty w cią­ży, znaj­du­ją­ce się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i rodzinnej.

III. For­ma pomocy:

  1. Po­moc ma cha­rak­ter fi­nan­so­wy i jest przy­zna­wa­na w od­po­wie­dzi na otrzy­ma­ne podanie.
  2. Ko­bie­ta ob­ję­ta po­mo­cą otrzy­mu­je wspar­cie w wy­so­ko­ści 500,00 zł (słow­nie: pięć­set zło­tych 00/100) mie­sięcz­nie od mo­men­tu roz­pa­trze­nia po­da­nia do ukoń­cze­nia przez dziec­ko dru­gie­go ro­ku ży­cia. Kwo­ta nie pod­le­ga opo­dat­ko­wa­niu po­dat­kiem dochodowym.
  3. Po­moc mo­że zo­stać wy­ko­rzy­sta­na na sfinansowanie: 
   • ba­dań kon­tro­l­nych, le­karstw i su­ple­men­tów w cza­sie ciąży,
   • kosz­tów porodu,
   • „wy­praw­ki” dla dziec­ka (wó­zek, bu­tel­ki, od­cią­gacz po­kar­mu, łó­żecz­ko, wa­nien­ka, itp.),
   • ubrań dzie­cię­cych i ar­ty­ku­łów hi­gie­nicz­nych (np. pie­luch, środ­ków pielęgnacyjnych),
   • le­karstw i szcze­pio­nek dla dziecka,
   • żyw­no­ści dla dziecka,
   • spe­cja­li­stycz­nych wi­zyt i ba­dań le­kar­skich dla mat­ki i dziecka,
   • opłat za żło­bek dla dziecka.
  4. Wy­pła­ty bę­dą do­ko­ny­wa­ne do 10-go dnia każ­de­go mie­sią­ca, na pod­sta­wie imien­nych ra­chun­ków (fak­tur) do­star­cza­nych do se­kre­ta­ria­tu Sto­wa­rzy­sze­nia naj­póź­niej do 5‑go dnia każ­de­go mie­sią­ca na ra­chu­nek ban­ko­wy wska­za­ny w podaniu.

IV. Za­sa­dy przy­zna­wa­nia pomocy:

 1. Wspar­cie przy­zna­wa­ne jest de­cy­zją Za­rzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia po roz­pa­trze­niu po­da­nia, któ­re­go for­mu­larz sta­no­wi za­łącz­nik do ni­niej­sze­go regulaminu.
  Po­da­nia moż­na skła­dać przez ca­ły rok.
 2. Po­da­nia oraz do­ku­men­ty po­świad­cza­ją­ce bar­dzo trud­ną sy­tu­ację ma­te­rial­ną i ro­dzin­ną moż­na skła­dać oso­bi­ście lub prze­sy­łać pocz­tą na ad­res sie­dzi­by Sto­wa­rzy­sze­nia. W przy­pad­ku kse­ro­ko­pii, na­le­ży przed­sta­wić ory­gi­na­ły do wglądu.
 3. Za­rząd zo­bo­wią­za­ny jest roz­pa­trzyć pra­wi­dło­wo wy­peł­nio­ne i po­sia­da­ją­ce wszyst­kie wy­ma­ga­ne za­łącz­ni­ki po­da­nie do 30 dni od da­ty zło­że­nia go w se­kre­ta­ria­cie Stowarzyszenia.
 4. Wszyst­kie oso­by, któ­re zło­ży­ły po­da­nia zo­sta­ną po­in­for­mo­wa­ne pi­sem­nie o de­cy­zji Zarządu.

V. Zo­bo­wią­za­nia ko­bie­ty otrzy­mu­ją­cej pomoc:

 1. Ko­bie­ta ob­ję­ta po­mo­cą zo­bo­wią­zu­je się do­star­czyć w ter­mi­nie do 30 dni od po­ro­du kse­ro­ko­pię ak­tu uro­dze­nia dziec­ka oraz przed­sta­wić do wglą­du wła­ści­we­mu pra­cow­ni­ko­wi Sto­wa­rzy­sze­nia ory­gi­nał te­go do­ku­men­tu. Sto­wa­rzy­sze­nie mo­że wstrzy­mać wy­pła­ty, gdy ko­bie­ta nie do­star­czy ak­tu uro­dze­nia dziec­ka w terminie.
 2. Ko­bie­ta ob­ję­ta po­mo­cą zo­bo­wią­zu­je się wy­ko­rzy­stać otrzy­ma­ną po­moc wy­łącz­nie dla do­bra wła­sne­go i wła­sne­go dziecka.
 3. W przy­pad­ku za­prze­sta­nia spra­wo­wa­nia opie­ki nad dziec­kiem, ko­bie­ta ob­ję­ta po­mo­cą zo­bo­wią­zu­je się nie­zwłocz­nie po­in­for­mo­wać o tym Stowarzyszenie.

VI. Fun­dusz fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków wła­snych Sto­wa­rzy­sze­nia, w ra­mach dzia­łal­no­ści statutowej.

VII. Za­rząd mo­że za­de­cy­do­wać o za­prze­sta­niu wy­pła­ca­nia pomocy:

 1. W przy­pad­ku za­prze­sta­nia przez ko­bie­tę ob­ję­tą po­mo­cą spra­wo­wa­nia opie­ki nad dzieckiem.
 2. Gdy ko­bie­ta ob­ję­ta po­mo­cą za­prze­sta­nie roz­li­cza­nia się za po­mo­cą fak­tur, do­ku­men­tu­ją­cych wy­dat­ki opi­sa­ne w punk­cie III na okres dłuż­szy niż trzy mie­sią­ce, bez uza­sad­nio­ne­go po­wo­du i po­wia­do­mie­nia o tym Sto­wa­rzy­sze­nia, przy­zna­ny fun­dusz zo­sta­nie zamknięty.
 3. W przy­pad­ku trud­nej i bo­le­snej sy­tu­acji, ja­ką jest po­ro­nie­nie lub uro­dze­nie mar­twe­go dziec­ka czy je­go śmierć przed ukoń­cze­niem dru­gie­go ro­ku ży­cia, ko­bie­ta ob­ję­ta po­mo­cą zo­bo­wią­za­na jest do do­star­cze­nia sto­sow­ne­go za­świad­cze­nia le­kar­skie­go do 30 dni od za­ist­nie­nia zdarzenia.

VIII. Za­rząd za­strze­ga so­bie pra­wo kon­tro­li miej­sca za­miesz­ka­nia ko­bie­ty ob­ję­tej po­mo­cą w ce­lu stwier­dze­nia, czy rze­czy­wi­ście spra­wu­je opie­kę nad dziec­kiem i czy wy­ko­rzy­stu­je za­ku­pio­ne z fun­du­szu sprzę­ty. Kon­tro­li mo­że do­ko­nać ko­mi­sja po­wo­ła­na przez Za­rząd Sto­wa­rzy­sze­nia. Ko­bie­ta ob­ję­ta po­mo­cą zo­bo­wią­za­na jest umoż­li­wić prze­pro­wa­dze­nie ta­kiej kontroli.

Wszel­kich in­for­ma­cji o za­po­mo­gach udzie­la­my pod nu­me­rem te­le­fo­nu: 12 421–08–43 lub e‑mailem: pomoc@pro-life.pl.

Re­gu­la­min obo­wią­zu­je od 18 ma­ja 2020 r.

Do po­bra­nia: Re­gu­la­min „Fun­du­szu ochro­ny macierzyństwa”
Do po­bra­nia: For­mu­larz „Fun­du­szu ochro­ny ma­cie­rzyń­stwa”

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj