Tylko życie ma przyszłość!

Fundusz ochrony macierzyństwa

„Fundusz ochrony macie­rzyństwa” zapewnia pomoc finansową kobietom w ciąży, znaj­du­jącym się w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej. W ramach Fun­duszu kobieta otrzymuje comie­sięczne wsparcie w wyso­kości 500 zł. Środki są wypłacane już w ciąży, dzięki czemu mama może m.in. skom­ple­tować wyprawkę dla nowo­rodka, zapłacić za wizyty lekarskie, kupić pie­luchy. Wsparcie jest przy­znawane do ukoń­czenia przez dziecko dru­giego roku życia.

Regu­lamin „Fun­duszu ochrony macierzyństwa”

I. Celem fun­duszu, pro­wa­dzonego przez Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka w ramach dzia­łal­ności sta­tu­towej jest:

 1. wsparcie finansowe kobiet w ciąży, znaj­du­jących się w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej,
 2. uła­twienie pod­jęcia decyzji o uro­dzeniu dziecka kobietom w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej,
 3. współ­fi­nan­so­wanie kosztów zwią­zanych z ciążą i porodem, a także utrzy­maniem dziecka do ukoń­czenia przez nie dru­giego roku życia.

II. Adresaci pomocy:

Kobiety w ciąży, znaj­dujące się w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej.

III. Forma pomocy:

  1. Pomoc ma cha­rakter finansowy i jest przy­znawana w odpo­wiedzi na otrzymane podanie.
  2. Kobieta objęta pomocą otrzymuje wsparcie w wyso­kości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) mie­sięcznie od momentu roz­pa­trzenia podania do ukoń­czenia przez dziecko dru­giego roku życia. Kwota nie podlega opo­dat­ko­waniu podatkiem dochodowym.
  3. Pomoc może zostać wyko­rzy­stana na sfinansowanie: 
   • badań kon­tro­lnych, lekarstw i suple­mentów w czasie ciąży,
   • kosztów porodu,
   • „wyprawki” dla dziecka (wózek, butelki, odciągacz pokarmu, łóżeczko, wanienka, itp.),
   • ubrań dzie­cięcych i arty­kułów higie­nicznych (np. pieluch, środków pielęgnacyjnych),
   • lekarstw i szcze­pionek dla dziecka,
   • żyw­ności dla dziecka,
   • spe­cja­li­stycznych wizyt i badań lekar­skich dla matki i dziecka,
   • opłat za żłobek dla dziecka.
  4. Wypłaty będą doko­nywane do 10-go dnia każdego mie­siąca, na pod­stawie imiennych rachunków (faktur) dostar­czanych do sekre­ta­riatu Sto­wa­rzy­szenia naj­później do 5‑go dnia każdego mie­siąca na rachunek bankowy wskazany w podaniu.

IV. Zasady przy­zna­wania pomocy:

 1. Wsparcie przy­znawane jest decyzją Zarządu Sto­wa­rzy­szenia po roz­pa­trzeniu podania, którego for­mularz stanowi załącznik do niniej­szego regulaminu.
  Podania można składać przez cały rok.
 2. Podania oraz doku­menty poświad­czające bardzo trudną sytuację mate­rialną i rodzinną można składać oso­biście lub prze­syłać pocztą na adres sie­dziby Sto­wa­rzy­szenia. W przy­padku kse­ro­kopii, należy przed­stawić ory­ginały do wglądu.
 3. Zarząd zobo­wiązany jest roz­pa­trzyć pra­wi­dłowo wypeł­nione i posia­dające wszystkie wymagane załączniki podanie do 30 dni od daty zło­żenia go w sekre­ta­riacie Stowarzyszenia.
 4. Wszystkie osoby, które złożyły podania zostaną poin­for­mowane pisemnie o decyzji Zarządu.

V. Zobo­wią­zania kobiety otrzy­mu­jącej pomoc:

 1. Kobieta objęta pomocą zobo­wiązuje się dostarczyć w ter­minie do 30 dni od porodu kse­ro­kopię aktu uro­dzenia dziecka oraz przed­stawić do wglądu wła­ściwemu pra­cow­nikowi Sto­wa­rzy­szenia ory­ginał tego doku­mentu. Sto­wa­rzy­szenie może wstrzymać wypłaty, gdy kobieta nie dostarczy aktu uro­dzenia dziecka w terminie.
 2. Kobieta objęta pomocą zobo­wiązuje się wyko­rzystać otrzymaną pomoc wyłącznie dla dobra wła­snego i wła­snego dziecka.
 3. W przy­padku zaprze­stania spra­wo­wania opieki nad dzieckiem, kobieta objęta pomocą zobo­wiązuje się nie­zwłocznie poin­for­mować o tym Stowarzyszenie.

VI. Fundusz finan­sowany jest ze środków wła­snych Sto­wa­rzy­szenia, w ramach dzia­łal­ności statutowej.

VII. Zarząd może zade­cy­dować o zaprze­staniu wypła­cania pomocy:

 1. W przy­padku zaprze­stania przez kobietę objętą pomocą spra­wo­wania opieki nad dzieckiem.
 2. Gdy kobieta objęta pomocą zaprze­stanie roz­li­czania się za pomocą faktur, doku­men­tu­jących wydatki opisane w punkcie III na okres dłuższy niż trzy mie­siące, bez uza­sad­nionego powodu i powia­do­mienia o tym Sto­wa­rzy­szenia, przy­znany fundusz zostanie zamknięty.
 3. W przy­padku trudnej i bolesnej sytuacji, jaką jest poro­nienie lub uro­dzenie mar­twego dziecka czy jego śmierć przed ukoń­czeniem dru­giego roku życia, kobieta objęta pomocą zobo­wiązana jest do dostar­czenia sto­sownego zaświad­czenia lekar­skiego do 30 dni od zaist­nienia zdarzenia.

VIII. Zarząd zastrzega sobie prawo kon­troli miejsca zamiesz­kania kobiety objętej pomocą w celu stwier­dzenia, czy rze­czy­wiście sprawuje opiekę nad dzieckiem i czy wyko­rzy­stuje zaku­pione z fun­duszu sprzęty. Kon­troli może dokonać komisja powołana przez Zarząd Sto­wa­rzy­szenia. Kobieta objęta pomocą zobo­wiązana jest umoż­liwić prze­pro­wa­dzenie takiej kontroli.

Wszelkich infor­macji o zapo­mogach udzielamy pod numerem telefonu: 12 421–08–43 lub e‑mailem: pomoc@pro-life.pl.

Regu­lamin obo­wiązuje od 18 maja 2020 r.

Do pobrania: Regu­lamin „Fun­duszu ochrony macierzyństwa”
Do pobrania: For­mularz „Fun­duszu ochrony macie­rzyństwa”

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj