Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

21 listopada, 2023

Światło nadziei w cieniu straty

We wto­rek, 21 li­sto­pa­da br., od­by­ła się uro­czy­sta Msza Świę­ta po­grze­bo­wa dla dzie­ci mar­two uro­dzo­nych. Ce­re­mo­nia roz­po­czę­ła się o go­dzi­nie 9.30 na Cmen­ta­rzu w Pod­gór­kach Ty­niec­kich w Krakowie.

Przeczytaj więcej »

Francja: eutanazja jest tańsza niż opieka paliatywna

Za pro­mo­cją eu­ta­na­zji kry­ją się po­waż­ne in­te­re­sy eko­no­micz­ne. Li­be­ra­li­za­cję pra­wa po­pie­ra­ją fir­my ubez­pie­cze­nio­we, bo dla nich staw­ka jest wy­so­ka. Ostat­ni rok ży­cia kosz­tu­je bo­wiem ty­le sa­mo, co dzie­sięć poprzednich.

Przeczytaj więcej »

III Dzień modlitw o dar potomstwa

Nie­płod­ność to ogrom­ny pro­blem; stres zwią­za­ny z nim psy­cho­lo­go­wie po­rów­nu­ją ze stre­sem od­czu­wa­nym po śmier­ci naj­bliż­szych. Pa­ry nie­płod­ne czę­sto za­my­ka­ją się w swo­im trud­nym do­świad­cze­niu, cięż­ko im o nim mó­wić, przez to czu­ją się nie­do­strze­ga­ne i pomijane.

Przeczytaj więcej »