fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Dzień Dziecka Utraconego

„Bóg Was miłuje, Drogie Dzieci” (św. Jan Paweł II)

 

Dusz­pa­sterstwo Rodzin Archi­die­cezji Kra­kow­skiej, Die­ce­zjalne Dusz­pa­sterstwo Rodzin Dzieci Utra­conych i Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka zapra­szają na 16 paź­dziernika 2020 r. do Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie na die­ce­zjalne obchody Dnia Dziecka Utra­conego.

Program spo­tkania:

  • godz. 18.00 Msza Święta dzięk­czynna za dar życia połą­czona z zawie­rzeniem zmarłych dzieci Bożemu Miło­sierdziu w bazylice łagiew­nickiej,
  • po liturgii spektakl arty­styczno-hagio­gra­ficzny Teatru Hagiograf im. św. Teresy z Lisieux w Kra­kowie na pod­stawie pism trak­tu­jących o dzie­cięctwie duchowym św. Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyń­skiego i s. Leonii Nastał.

Prosimy o przy­nie­sienie świecy oraz karty z zapi­sanym imieniem i nazwi­skiem dziecka. Imiona dzieci będą wpisane do Księgi Dzieci Utra­conych.

Do pobrania plakat w wersji do druku:  Dzień Dziecka Utra­conego

Dzień Dziecka Utraconego

%d bloggers like this: