Tylko życie ma przyszłość!

Dzień Dziecka Utraconego

„Bóg Was mi­łu­je, Dro­gie Dzie­ci” (św. Jan Pa­weł II)

 

Dusz­pa­ster­stwo Ro­dzin Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Die­ce­zjal­ne Dusz­pa­ster­stwo Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych i Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka za­pra­sza­ją na 16 paź­dzier­ni­ka 2020 r. do Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie na die­ce­zjal­ne ob­cho­dy Dnia Dziec­ka Utra­co­ne­go.

Pro­gram spotkania:

  • godz. 18.00 Msza Świę­ta dzięk­czyn­na za dar ży­cia po­łą­czo­na z za­wie­rze­niem zmar­łych dzie­ci Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu w ba­zy­li­ce łagiewnickiej,
  • po li­tur­gii spek­takl ar­ty­stycz­no-ha­gio­gra­ficz­ny Te­atru Ha­gio­graf im. św. Te­re­sy z Li­sieux w Kra­ko­wie na pod­sta­wie pism trak­tu­ją­cych o dzie­cięc­twie du­cho­wym św. Ja­na Paw­ła II, kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go i s. Le­onii Nastał.

Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świe­cy oraz kar­ty z za­pi­sa­nym imie­niem i na­zwi­skiem dziec­ka. Imio­na dzie­ci bę­dą wpi­sa­ne do Księ­gi Dzie­ci Utraconych.

Do po­bra­nia pla­kat w wer­sji do dru­ku:  Dzień Dziec­ka Utraconego

Dzień Dziecka Utraconego

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj

Polecamy podobne artykuły: