Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Drugie spotkanie Klubów Pro-Life

25 ma­ja 2022 r. o godz. 19.00 od­bę­dzie się li­ve mi­ło­śni­ków ży­cia w ra­mach Klu­bów Pro-Li­fe. Dys­ku­sję o en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae po­pro­wa­dzi o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap, opie­kun du­cho­wy grupy.

W cza­sie dru­gie­go spo­tka­nia pro­li­fe­rów, bę­dą­ce­go czę­ścią for­ma­cji człon­ków Klu­bów Pro-Li­fe, omó­wi­my no­we za­gro­że­nia ży­cia ludz­kie­go. Po­chy­li­my się nad trze­cim i czwar­tym punk­tem en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vi­tae, któ­rą pa­pież Jan Pa­weł II po­świę­cił w ca­ło­ści obro­nie ludz­kie­go ży­cia. Oj­ciec Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski i Mar­cin No­wak, ko­or­dy­na­tor Klu­bów Pro-Li­fe prze­dys­ku­tu­ją je w kon­tek­ście py­tań z ze­szy­tu pra­cy przy­go­to­wa­ne­go dla pro­li­fe­rów przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Ra­zem z mi­ło­śni­ka­mi ży­cia za­sta­no­wią się nad tym, czy po­stęp tech­nicz­ny i kul­tu­ro­wy uwal­nia ludz­kość od nie­bez­pie­czeństw, za­pew­nia lep­szy byt, zdro­wie i moż­li­wo­ści roz­wo­ju. Po­roz­ma­wia­ją o tym, czy Jan Pa­weł II słusz­nie za­uwa­żył, że „po­stęp na­uki i tech­ni­ki da­je po­czą­tek no­wym for­mom za­ma­chów na god­ność ludz­kiej isto­ty” oraz czy współ­cze­sna kul­tu­ra i pra­wo­daw­stwo wspie­ra­ją praw­dzi­we do­bro każ­de­go czło­wie­ka. Roz­wa­żą, czy na­sze su­mie­nie do­strze­ga jesz­cze róż­ni­cę mię­dzy do­brem a złem, czy jest już zu­peł­nie przy­ćmio­ne wi­zją ni­czym nie­ogra­ni­czo­nej wol­no­ści, pro­wa­dzą­cej do chę­ci de­cy­do­wa­nia o wszyst­kim, na­wet o ży­ciu i śmier­ci naj­słab­szych. W cza­sie live’u każ­dy z je­go uczest­ni­ków bę­dzie miał moż­li­wość za­da­wa­nia py­tań na cza­cie i dzie­le­nia się wła­sny­mi prze­my­śle­nia­mi. Py­ta­nia moż­na rów­nież na­de­słać przed spo­tka­niem za po­mo­cą for­mu­la­rza znaj­du­ją­ce­go się na stro­nie kluby.pro-life.pl.

Spo­tka­nie, do któ­re­go mo­że do­łą­czyć każ­dy, ko­mu le­ży na ser­cu ochro­na ludz­kie­go ży­cia od po­czę­cia, po­trwa oko­ło go­dzi­ny i bę­dzie trans­mi­to­wa­ne na ży­wo na ka­na­le na YouTu­be i fanpage’u Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Fa­ce­bo­oku. Na­gra­nie bę­dzie tak­że do­stęp­ne do obej­rze­nia po spo­tka­niu. Na­stęp­ny li­ve, w cza­sie któ­re­go klu­bo­wi­cze roz­wa­żą dwa ko­lej­ne punk­ty en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vi­tae, od­bę­dzie się 22 czerw­ca 2022 r. o godz. 19.00. Spo­tka­nia po­wró­cą po wa­ka­cyj­nej prze­rwie w paź­dzier­ni­ku 2022 r.

Li­ve jest czę­ścią for­ma­cji człon­ków Klu­bów Pro-Li­fe. Je­go uczest­ni­cy zo­sta­ną za­chę­ce­ni do sta­wa­nia się li­de­ra­mi pro-li­fe i do za­kła­da­nia lo­kal­nych Klu­bów Pro-Li­fe w swo­ich szko­łach, pa­ra­fiach i na uczel­niach lub w ra­mach już dzia­ła­ją­cych wspólnot.

Ak­tu­al­ne in­for­ma­cje o klu­bach, na­gra­nia z do­tych­cza­so­wych spo­tkań oraz moż­li­wość za­mó­wie­nia bez­płat­ne­go „Ze­szy­tu pra­cy Klu­bu Pro-Li­fe” na stro­nie kluby.pro-life.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj