Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

16 lutego, 2023

Budujmy kulturę życia. Konkurs dla najmłodszych

Kon­kurs pla­stycz­ny dla dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” to oka­zja dla ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców, by wpro­wa­dzić dzie­ci w kul­tu­rę sza­cun­ku dla ży­cia. Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka za­pra­sza do udzia­łu w konkursie.

Przeczytaj więcej »