fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Mini­sterstwo Zdrowia opu­bli­kowało listę bez­płatnych leków dla kobiet spo­dzie­wa­jących się narodzin dziecka. Od 1 września możemy je nabyć na pod­stawie recepty wysta­wionej przez lekarza lub położną.

Do wrze­śniowej listy leków refun­do­wanych, Mini­sterstwo Zdrowia po raz pierwszy dodało wykaz bez­płatnych leków dla kobiet w ciąży. Wice­mi­nister zdrowia ds. leków Maciej Mił­kowski zapo­wie­dział, że prace nad dołą­czeniem nowych leków do tej listy nadal trwają i będzie ona suk­ce­sywnie uzu­peł­niana. Lista bez­płatnych leków dla kobiet w ciąży zawiera 114 pozycji. Zna­lazły się na niej insuliny (m.in. Mixtard, Polhumin, Actrapid, Novomix, Levemir, Lantus, Insuman Basal, Liprolog), leki przyj­mowane w leczeniu tar­czycy (m.in. Euthyrox, Letrox), pro­ge­steron (tabletki pod­ję­zykowe i dopo­chwowe), dal­te­paryna (Fragmin w różnych dawkach), enok­sa­paryna (m.in. Clexane, Neo­parin, Losmina), nad­ro­paryna (m.in. Fra­xi­parine, Fraxodi).

Darmowe leki będą przy­słu­giwały kobietom od momentu stwier­dzenia u nich ciąży do upływu 15 dni po pla­nowej dacie porodu. Lekarz lub położna w spe­cjalnym zaświad­czeniu będą wska­zywać ten okres. Należy także zauważyć, że z bez­płatnych leków mogą sko­rzystać również kobiety będące w ciąży, które nie są ubez­pie­czone.

Recepty na bez­płatne leki będą ozna­czane literą „C”. Wystawia je lekarz lub położna, którzy posiadają kon­trakt z Naro­dowym Fun­duszem Zdrowia. Recepty nie będzie mogła nato­miast wystawić pie­lę­gniarka czy far­ma­ceuta.

Opu­bli­ko­wanie dar­mowych lekarstw było bra­ku­jącym ele­mentem pro­gramu „Ciąża Plus”, który jest finan­sowany z budżetu państwa. W 2020 roku pro­gno­zowane jest prze­zna­czenie na ten cel 11 mln zł. W 2021 r. ma to już być ponad dwu­krotnie wyższa kwota – 24,2 mln zł. Potem co roku ma wzrastać o 10 proc.

Trzeba przyznać, że polski system zdro­wotny staje na wyso­kości zadania i otacza coraz to większą ochroną i opieką matki spo­dzie­wające się narodzin dziecka. Nawet jeżeli nigdzie nie pracują i nie są ubez­pie­czone, mogą liczyć na pomoc ze strony państwa. Macie­rzyństwo w Polsce powinno znaj­dować się pod szcze­gólną ochroną. Zazna­czamy, że polityka rodzinna państwa musi być sko­or­dy­nowana z polityką zdro­wotną, która powinna zapewnić kom­pleksową i bez­płatną opiekę nad matką i dzieckiem.

JB
Źródło: niezalezna.pl

%d bloggers like this: