Tylko życie ma przyszłość!

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia opu­bli­ko­wa­ło li­stę bez­płat­nych le­ków dla ko­biet spo­dzie­wa­ją­cych się na­ro­dzin dziec­ka. Od 1 wrze­śnia mo­że­my je na­być na pod­sta­wie re­cep­ty wy­sta­wio­nej przez le­ka­rza lub położną. 

Do wrze­śnio­wej li­sty le­ków re­fun­do­wa­nych, Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia po raz pierw­szy do­da­ło wy­kaz bez­płat­nych le­ków dla ko­biet w cią­ży. Wi­ce­mi­ni­ster zdro­wia ds. le­ków Ma­ciej Mił­kow­ski za­po­wie­dział, że pra­ce nad do­łą­cze­niem no­wych le­ków do tej li­sty na­dal trwa­ją i bę­dzie ona suk­ce­syw­nie uzu­peł­nia­na. Li­sta bez­płat­nych le­ków dla ko­biet w cią­ży za­wie­ra 114 po­zy­cji. Zna­la­zły się na niej in­su­li­ny (m.in. Mi­xtard, Po­lhu­min, Ac­tra­pid, No­vo­mix, Le­ve­mir, Lan­tus, In­su­man Ba­sal, Li­pro­log), le­ki przyj­mo­wa­ne w le­cze­niu tar­czy­cy (m.in. Eu­thy­rox, Le­trox), pro­ge­ste­ron (ta­blet­ki pod­ję­zy­ko­we i do­po­chwo­we), dal­te­pa­ry­na (Frag­min w róż­nych daw­kach), enok­sa­pa­ry­na (m.in. Cle­xa­ne, Neo­pa­rin, Lo­smi­na), nad­ro­pa­ry­na (m.in. Fra­xi­pa­ri­ne, Fraxodi).

Dar­mo­we le­ki bę­dą przy­słu­gi­wa­ły ko­bie­tom od mo­men­tu stwier­dze­nia u nich cią­ży do upły­wu 15 dni po pla­no­wej da­cie po­ro­du. Le­karz lub po­łoż­na w spe­cjal­nym za­świad­cze­niu bę­dą wska­zy­wać ten okres. Na­le­ży tak­że za­uwa­żyć, że z bez­płat­nych le­ków mo­gą sko­rzy­stać rów­nież ko­bie­ty bę­dą­ce w cią­ży, któ­re nie są ubezpieczone.

Re­cep­ty na bez­płat­ne le­ki bę­dą ozna­cza­ne li­te­rą „C”. Wy­sta­wia je le­karz lub po­łoż­na, któ­rzy po­sia­da­ją kon­trakt z Na­ro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia. Re­cep­ty nie bę­dzie mo­gła na­to­miast wy­sta­wić pie­lę­gniar­ka czy farmaceuta.

Opu­bli­ko­wa­nie dar­mo­wych le­karstw by­ło bra­ku­ją­cym ele­men­tem pro­gra­mu „Cią­ża Plus”, któ­ry jest fi­nan­so­wa­ny z bu­dże­tu pań­stwa. W 2020 ro­ku pro­gno­zo­wa­ne jest prze­zna­cze­nie na ten cel 11 mln zł. W 2021 r. ma to już być po­nad dwu­krot­nie wyż­sza kwo­ta – 24,2 mln zł. Po­tem co ro­ku ma wzra­stać o 10 proc.

Trze­ba przy­znać, że pol­ski sys­tem zdro­wot­ny sta­je na wy­so­ko­ści za­da­nia i ota­cza co­raz to więk­szą ochro­ną i opie­ką mat­ki spo­dzie­wa­ją­ce się na­ro­dzin dziec­ka. Na­wet je­że­li ni­gdzie nie pra­cu­ją i nie są ubez­pie­czo­ne, mo­gą li­czyć na po­moc ze stro­ny pań­stwa. Ma­cie­rzyń­stwo w Pol­sce po­win­no znaj­do­wać się pod szcze­gól­ną ochro­ną. Za­zna­cza­my, że po­li­ty­ka ro­dzin­na pań­stwa mu­si być sko­or­dy­no­wa­na z po­li­ty­ką zdro­wot­ną, któ­ra po­win­na za­pew­nić kom­plek­so­wą i bez­płat­ną opie­kę nad mat­ką i dzieckiem.

JB
Źró­dło: niezalezna.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj