Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Bayer wsparł aborcję

Dolary

Gi­gant far­ma­ceu­tycz­ny Bay­er prze­ka­zał do­ta­cję w wy­so­ko­ści 80 000 do­la­rów naj­więk­sze­mu w USA biz­ne­so­wi abor­cyj­ne­mu. We­dług „Fa­mi­ly Co­un­cil”, 40 tys. do­la­rów zo­sta­ło przy­zna­ne na kli­ni­ki abor­cyj­ne Plan­ned Pa­ren­tho­od w Lit­tle Rock. Zgod­nie z oświad­cze­nia­mi, do­ta­cja by­ła udzie­lo­na w ra­mach part­ner­stwa mię­dzy fir­mą far­ma­ceu­tycz­ną i or­ga­ni­za­cją Di­rect Re­lief. Ośro­dek abor­cyj­ny w Lit­tle Rock otrzy­ma pie­nią­dze: „na sfi­nan­so­wa­nie in­no­wa­cyj­nych pro­jek­tów w 2021 r., Skon­cen­tro­wa­nych na roz­wo­ju opie­ki i edu­ka­cji w za­kre­sie zdro­wia re­pro­duk­cyj­ne­go i seksualnego”.

W spe­cjal­nie wy­da­nym oświad­cze­niu Plan­ned Pa­ren­tho­od in­for­mu­je tak­że, że pie­nią­dze z tej do­ta­cji po­słu­żą sfi­nan­so­wa­niu „trans­for­ma­cyj­nych pro­gra­mów pi­lo­ta­żo­wych” w sta­nach Ar­kan­sas i In­dia­na, a pro­gram w Ar­kan­sas bę­dzie się kon­cen­tro­wać na fi­nan­so­wa­niu trans­por­tu ko­biet do i z pla­ców­ki Plan­ned Pa­ren­tho­od, któ­ra mie­ści się przy Al­ders­ga­te Road.

Zgod­nie z za­po­wie­dzią fir­my Bay­er dru­ga część do­ta­cji tra­fi rów­nież do firm abor­cyj­nych Plan­ned Pa­ren­tho­od miesz­czą­cych się w In­dia­nie i Ken­tuc­ky. Pla­ców­ki abor­cyj­ne, któ­re ko­rzy­sta­ją z do­ta­cji Di­rect Re­lief, to: Ada­gio He­alth (Pit­ts­burgh, Pen­syl­wa­nia), Ma­ter­nal and Fa­mi­ly He­alth Se­rvi­ces (Wil­kes-Bar­re, Pen­syl­wa­nia), Plan­ned Pa­ren­tho­od of In­dia­na and Ken­tuc­ky (In­dia­na­po­lis, In­dia­na) oraz Plan­ned Pa­ren­tho­od Gre­at Pla­ins (Lit­tle Rock, Arkansas).

Każ­da z tych kli­nik przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję pro­gra­mu, któ­ry ma na ce­lu zwięk­szyć do­stęp do usług abor­cyj­nych dla ko­biet. Fun­du­sze dla kli­nik zo­sta­ły przy­zna­ne w li­sto­pa­dzie, a pro­gra­my bę­dą re­ali­zo­wa­ne przez na­stęp­ny rok.

Fir­ma far­ma­ceu­tycz­na Bay­er twier­dzi, że Plan­ned Pa­ren­tho­od za­pew­nia usłu­gi „wy­so­kiej ja­ko­ści”, na­su­wa się py­ta­nie: ja­kie są to usłu­gi? Przy­po­mi­na­my, że ce­lem or­ga­ni­za­cji abor­cyj­nych jest za­ra­bia­nie pie­nię­dzy i nisz­cze­nie ży­cia. Abor­cja sta­ła się wiel­kim biz­ne­sem, gdzie już nie cho­dzi o zdro­wie ko­biet. Naj­więk­szy do­staw­ca usług abor­cyj­nych w USA ma za so­bą wie­le bru­tal­nych prze­stępstw jak: za­bi­ja­nie ży­wo uro­dzo­nych dzie­ci, czy nie­le­gal­ny han­del ludz­ki­mi or­ga­na­mi. Nie wszy­scy zda­ją so­bie spra­wę, że fir­ma far­ma­ceu­tycz­na Bay­er za­pi­sa­ła się już wcze­śniej na czar­nych kar­tach swo­jej hi­sto­rii. W okre­sie dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go oraz w cza­sie II woj­ny świa­to­wej przed­się­bior­stwo funk­cjo­no­wa­ło ja­ko ele­ment kon­cer­nu I.G. Far­ben. Fir­ma ta pro­du­ko­wa­ła śmier­cio­no­śny gaz o na­zwie „Cy­klon B”, uży­wa­ny w ko­mo­rach ga­zo­wych w nie­miec­kich, hi­tle­row­skich obo­zach za­gła­dy na te­re­nie oku­po­wa­nej Polski.

Oświad­cze­nia przy­zna­nia dotacji:

https://www.plannedparenthood.org/about-us/newsroom/press-releases/planned-parenthood-health-centers-selected-for-new-initiative-aimed-at-expanding-patient-access-to-contraception

https://www.businesswire.com/news/home/20201216005615/en/Bayer-and-Direct-Relief-Partnership-Expands-Access-to-Contraceptives-with-New-Grant-Initiative

 

JB
Źró­dło: plannedparenthood.org, familycouncil.org, lifenews.com

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj