fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Bayer wsparł aborcję

Gigant far­ma­ceu­tyczny Bayer prze­kazał dotację w wyso­kości 80 000 dolarów naj­więk­szemu w USA biz­nesowi abor­cyjnemu. Według „Family Council”, 40 tys. dolarów zostało przy­znane na kliniki abor­cyjne Planned Paren­thood w Little Rock. Zgodnie z oświad­cze­niami, dotacja była udzielona w ramach part­nerstwa między firmą far­ma­ceu­tyczną i orga­ni­zacją Direct Relief. Ośrodek abor­cyjny w Little Rock otrzyma pie­niądze: „na sfi­nan­so­wanie inno­wa­cyjnych pro­jektów w 2021 r., Skon­cen­tro­wanych na rozwoju opieki i edu­kacji w zakresie zdrowia repro­duk­cyjnego i seksualnego”.

W spe­cjalnie wydanym oświad­czeniu Planned Paren­thood informuje także, że pie­niądze z tej dotacji posłużą sfi­nan­so­waniu „trans­for­ma­cyjnych pro­gramów pilo­ta­żowych” w stanach Arkansas i Indiana, a program w Arkansas będzie się kon­cen­trować na finan­so­waniu trans­portu kobiet do i z pla­cówki Planned Paren­thood, która mieści się przy Aldersgate Road.

Zgodnie z zapo­wiedzią firmy Bayer druga część dotacji trafi również do firm abor­cyjnych Planned Paren­thood miesz­czących się w Indianie i Ken­tucky. Pla­cówki abor­cyjne, które korzy­stają z dotacji Direct Relief, to: Adagio Health (Pit­ts­burgh, Pen­syl­wania), Maternal and Family Health Services (Wilkes-Barre, Pen­syl­wania), Planned Paren­thood of Indiana and Ken­tucky (India­na­polis, Indiana) oraz Planned Paren­thood Great Plains (Little Rock, Arkansas).

Każda z tych klinik przed­stawiła pro­po­zycję pro­gramu, który ma na celu zwiększyć dostęp do usług abor­cyjnych dla kobiet. Fun­dusze dla klinik zostały przy­znane w listo­padzie, a pro­gramy będą reali­zowane przez następny rok.

Firma far­ma­ceu­tyczna Bayer twierdzi, że Planned Paren­thood zapewnia usługi „wysokiej jakości”, nasuwa się pytanie: jakie są to usługi? Przy­po­minamy, że celem orga­ni­zacji abor­cyjnych jest zara­bianie pie­niędzy i nisz­czenie życia. Aborcja stała się wielkim biz­nesem, gdzie już nie chodzi o zdrowie kobiet. Naj­większy dostawca usług abor­cyjnych w USA ma za sobą wiele bru­talnych prze­stępstw jak: zabi­janie żywo uro­dzonych dzieci, czy nie­le­galny handel ludzkimi organami. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że firma far­ma­ceu­tyczna Bayer zapisała się już wcze­śniej na czarnych kartach swojej historii. W okresie dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jennego oraz w czasie II wojny świa­towej przed­się­biorstwo funk­cjo­nowało jako element kon­cernu I.G. Farben. Firma ta pro­du­kowała śmier­cio­nośny gaz o nazwie „Cyklon B”, używany w komorach gazowych w nie­mieckich, hitle­row­skich obozach zagłady na terenie oku­po­wanej Polski.

Oświad­czenia przy­znania dotacji:

https://www.plannedparenthood.org/about-us/newsroom/press-releases/planned-parenthood-health-centers-selected-for-new-initiative-aimed-at-expanding-patient-access-to-contraception

https://www.businesswire.com/news/home/20201216005615/en/Bayer-and-Direct-Relief-Partnership-Expands-Access-to-Contraceptives-with-New-Grant-Initiative

 

JB
Źródło: plannedparenthood.org, familycouncil.org, lifenews.com

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj