Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

22 grudnia, 2020

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

List otwar­ty do Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w spra­wie pro­jek­tu usta­wy do­pusz­cza­ją­ce­go prze­rwa­nie ży­cia dzie­ci z po­dej­rze­niem wad le­tal­nych oraz zwięk­sze­nia po­mo­cy dla ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z niepełnosprawnością.

Przeczytaj więcej »

Apel rodziców do prezydenta: każde dziecko ma prawo do życia

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka zło­ży­ło w Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP list do pre­zy­den­ta An­drze­ja Du­dy oraz przy­go­to­wa­ną przez nie pu­bli­ka­cję pt. „Ży­cie. Bez wy­jąt­ków”. To głos ro­dzi­ców, któ­rzy pro­szą o wy­co­fa­nie pro­jek­tu za­kła­da­ją­ce­go le­gal­ną abor­cję dzie­ci z po­dej­rze­niem tzw. wad letalnych.

Przeczytaj więcej »