fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

22 grudnia, 2020

Wiadomości

Bayer wsparł aborcję

Firma far­ma­ceu­tyczna Bayer przy­znała 80 tys. dolarów dotacji dla klinik abor­cyjnych Planned Parenthood.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

List otwarty do Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej w sprawie pro­jektu ustawy dopusz­cza­jącego prze­rwanie życia dzieci z podej­rzeniem wad letalnych oraz zwięk­szenia pomocy dla rodzin wycho­wu­jących dzieci z niepełnosprawnością.

Nasze inicjatywy

Apel rodziców do prezydenta: każde dziecko ma prawo do życia

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka złożyło w Kan­ce­larii Pre­zy­denta RP list do pre­zy­denta Andrzeja Dudy oraz przy­go­towaną przez nie publi­kację pt. „Życie. Bez wyjątków”. To głos rodziców, którzy proszą o wyco­fanie pro­jektu zakła­da­jącego legalną aborcję dzieci z podej­rzeniem tzw. wad letalnych.