Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

30 stycznia, 2024

Apel do Prezesa Rady Ministrów o odstąpienia od procedowania ustawy regulującej dostępność pigułki „dzień po”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wzy­wa Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów  do od­stą­pie­nia od pro­ce­do­wa­nia usta­wy re­gu­lu­ją­cej do­stęp­ność pi­guł­ki „Dzień Po”. Ape­lu­je do par­la­men­ta­rzy­stów o od­rzu­ce­nie pro­jek­tu usta­wy, ze wzglę­du na do­bro nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, nie­peł­no­let­nich dziew­czy­nek i kobiet.

Przeczytaj więcej »