fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Aktualności

Nasze ini­cjatywy

II Rekolekcje dla Rodziców w żałobie po stracie dziecka

Podczas reko­lekcji będzie spra­wowana Msza Święta z zawie­rzeniem zmarłego dziecka Bożemu Miło­sierdziu pod prze­wod­nictwem ks. bp. dr. Krzysztofa Nit­kie­wicza – ordy­na­riusza die­cezji san­do­mier­skiej. Msza święta adre­sowana jest szcze­gólnie do rodziców dzieci nie­na­ro­dzonych, które nie miały wła­snego pogrzebu.

Nasze ini­cjatywy

Zapraszamy na konferencję „Oswoić tabu niepełnosprawności. Od diagnozy prenatalnej do dorosłości”

Czy to prawda, że bar­dziej boimy się choroby Alzhe­imera niż utraty nogi? Od czego zależy jakość życia osób, o których mówimy, że są „nie­peł­no­sprawne”? Jak się pogodzić z nie­po­myślną dia­gnozą pre­na­talną dla swojego dziecka i jak roz­mawiać z mło­dzieżą, by zachęcać ją do bez­in­te­re­sownej pomocy tym, którzy potrzebują pomocy?

Nasze ini­cjatywy

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2019

Sza­nowni Państwo! Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne. W ten sposób zachęcamy do pod­trzy­my­wania pięknego zwy­czaju,

Nasze ini­cjatywy

List poparcia dla Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak

Pra­gniemy wyrazić nasze poparcie i głę­bokie uznanie wobec działań Pani Barbary Nowak, peł­niącej funkcję Mało­pol­skiego Kuratora Oświaty. W ocenie wielu śro­dowisk i orga­ni­zacji, których troską jest har­mo­nijny rozwój dzieci i mło­dzieży, dzia­łalność Pani Barbary Nowak jest ukie­run­kowana na cało­ściową ochronę dzieci i mło­dzieży w szkołach przed ide­olo­giczną indok­try­nacją pro­wa­dzoną przez orga­ni­zacje LGBT.

Kon­kursy

Konkurs, który uratował dziecko

Roz­po­czę­liśmy także jubi­le­uszową, XV edycję kon­kursu pro-life dla mło­dzieży. Do tej pory nade­słano na niego prawie 20 tys. prac! Są one dla nas bez­cenne, bowiem niosą infor­mację o tym, w jaki sposób myśli młode poko­lenie. Ufamy, że i tym razem Konkurs im. Bł. ks. Jerzego Popie­łuszki „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu” spotka się z dużym zain­te­re­so­waniem.

%d bloggers like this: